Anasayfa/ AF KAPSAMINDA (6569 SAYILI KANUN GEÇİCİ 68. MADDE) BAŞVURU YAPACAK ÖĞRENCİLERIN DİKKATİNE
AF KAPSAMINDA (6569 SAYILI KANUN GEÇİCİ 68. MADDE)
BAŞVURU YAPACAK ÖĞRENCİLERIN DİKKATİNE
 
 
6569 SAYILI KANUNUN 32. MADDESİ İLE 2547 SAYILI KANUNA EKLENEN GEÇİCİ 68.MADDESİNDEN (AFTAN) YARARLANMAK İÇİN ÖĞRENCİLERE BAŞVURU DUYURUSU
 
1- 26 Kasım 2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 32.Maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici Madde 68 ile;
 
GEÇİCİ MADDE 68 – Yükseköğretim kurumlarından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içinde başvuruda bulunmaları hâlinde, geçici 58 inci maddede yer alan esaslara göre, ilgili yükseköğretim kurumunda açılmış program ve ders var ise takip eden eğitim-öğretim yarıyılında, yoksa takip eden eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler. denilmektedir.
Bu duruma göre, Üniversitemizden 26 Kasım 2014 tarihinden önce ilişiği kesilen veya Üniversitemizin bir programını kazanıp kayıt yaptırmayan öğrenciler (Terör suçundan hüküm giyenler hariç) form dilekçede belirtmek şartıyla 2014-2015 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında derse başlayabilirler. Bu öğrencilerin en geç 6 Mart 2015 tarihine kadar başvurularını İlgili Birimlerin Öğrenci İşlerine  yapmaları gerekmektedir.
 
2- 9 Şubat 2015 ile 27 Nisan 2015 tarihleri arasında başvuru yapanlar ise 2015-2016 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayacaklardır. Bu öğrencilerimize kayıt tarihleri ile ilgili bilgiler 2015-2016 eğitim öğretim yılının akademik takvimi belirlendikten sonra kayıtlardan önce duyuru yapılacaktır.
 
3- Enstitülerle ilgili duyurular kendi web sayfalarında yayınlanacaktır. (Bu duyuru lisansüstü öğrencilerini kapsamamaktadır.)
 
 
Af Başvuru Formu İçin Tıklayınız…
 
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Kayıt yaptıracak öğrencilerin şahsen başvurması gerekmektedir.
b) Lise diplomasının aslı.
c) ÖSYM Sonuç Belgesi.
d) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
e) 4 adet vesikalık fotoğraf,
f) Şu anda bir yükseköğretim kurumunda Ön lisans yada Lisans programında kayıtlı olan öğrenciler, aynı anda iki ön lisans yada iki lisans programında öğrenime devam edemezler. Bu durumda olan öğrencilerin kayıtlı olduğu programdan ilişiğini kesmesi halinde aftan yararlanmak istediği programa kaydı yapılabilecektir.
g) Askerlik Durum Belgesi.
Kayıt tarihi itibariyle;
  • Otuz (30) yaşına girmemiş (29 yaşını bitirmemiş) olanlardan istenmeyecektir.
  • Otuz (30) yaşından gün almış (29 yaşını tamamlamış) olanlardan istenecektir.
  • Askerliğini yapmış olanlar Terhis Belgesi, getirmeleri gerekmektedir.
  • Tutuklu veya hükümlü olanlardan terör suçundan hüküm giyenler hariç, 26 Kasım 2014 -27 Nisan  2015 tarihleri arasında başvurularını ve kesin kayıtlarını vasileri yada bu durumlarını belirten Savcılık ve Ceza ve Tevkif Evi Müdürlüğünün resmi yazısı ile birinci derece yakınlarınca vekaleten yaptırılabilir.