Anasayfa / Ameliyathane Hizmetleri Programı
Ameliyathane Hizmetleri Programı
Düzey ( Önlisans), TYYÇ: 5. Düzey, QF-EHEA:Kısa Düzey, EQF-LLL: 5. Düzey
Program Hakkında Genel Bilgi
Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler nedeni ile sağlık hizmeti sunumunda geleneksel ve modern teknikleri uygulayabilen ara personelin ihtiyacı zorunlu hale gelmiştir. Bu sebeple Ameliyathane Hizmetleri Önlisans Programı ile, tıp hizmetlerinin önemli bir kolu olan cerrahi işlemlerde ihtiyaç duyulan, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış yardımcı cerrahi sağlık personeli yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Ameliyathane hizmetlerinde kullanılan tüm cerrahi malzemelerin hazırlanmasını ve ameliyat sırasında kullanılmasını sağlayabilecek, bütün cerrahi ekiplerde doğrudan yer alabilecek, cerraha ameliyat sırasında destek sağlayabilecek elemanlar yetiştirilmesi için bu program geliştirilmiştir.
 
Programın Amacı
Ameliyathane Hizmetleri Programı açılma gerekçesi hastaların ameliyat öncesi hazırlanması, ameliyat sırasında cerrahi doktoru ile işbirliği içerisinde çalışmak üzere ameliyathane teknikeri yetiştirmektir. Programın vizyonu değişen sağlık koşullarına uyum sağlayabilen, problem çözme becerisine sahip, verimli, iletişim becerileri yüksek, ekip çalışmasına yatkın, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen mesleki becerilerle donatılmış ve insan sağlığına, etik değerlere önem veren, mesleki sorumluluğunun bilincinde ameliyathane teknikerleri yetiştirilmesinde öncü bir program olmaktır.
 
Programın Hedefleri
 
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Ameliyathane Hizmetleri' alanında Önlisans Derecesi verilir.
 
Derecenin Düzeyi
120 AKTS kredisinden oluşan Önlisans Programıdır ve gerekli AKTS kredileri ile düzey tanımlayıcıları, Avrupa Yükseköğretim Alanı HE (QF-EHEA) için Avrupa Nitelikler Çerçevesi (European Qualifications Framework)’nde Kısa Seviye (Ön Lisans) ve Türkiye Yükseköğretim Alanı Nitelikler Çerçevesi’nde 5. seviye niteliklerine göre belirlenir. Bunun yanısıra, düzey tanımlayıcıları, Yaşamboyu Öğrenim (EQF-LLF) için Avrupa Nitelikler Çerçevesi’nde belirlenmiş 5. seviye yeterliliklerini karşılamaktadır..
 
Kabul ve Kayıt Koşulları
Türk öğrenciler için Türkiye’deki herhangi bir yükseköğretim kurumunda ön lisans programında öğrenim görebilmek için, öğrencilerin, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ulusal öğrenci seçme sınavına girmeleri zorunludur. Öğrenciler, bu sınavdan aldıkları puana (YGS-6) göre, ÖSYM tarafından tercihleri doğrultusunda bu programlara yerleştirilirler.
Yükseköğretim kanununa göre, Meslek Yüksekokulu programlarında öğrenim görmek isteyen öğrenciler, seçecekleri ön lisans programının mezun oldukları meslek liselerindeki alanlarıyla uyumlu olması durumunda iki yıllık ön lisans programlarında öğrenim görmek üzere, sınava girmeden başvuruda bulunabilirler. Bu öğrenciler, mezun oldukları meslek lisesinin türüne ve genel not ortalamalarına göre ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilirler.
 
Önceki Öğrenmenin Tanınması
İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğrencileri bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği ve AKTS karşılığı, İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde verilen derse uygun olması ve ilgili fakülte / enstitü / yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
 
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrenciler bu programda mevcut olan ve 120 AKTS karşılığı bulunan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 30 günlük zorunlu stajı tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek zorundadırlar.
 
Programın Profili
Programda amacımız; kaza, yangın gibi felaketler ve kalp krizi, solunum yetmezliği gibi diğer acil durumlarda gerekli ilk yardımı olay yerinde uygulayıp, hastayı iyi donanımlı bir ambulans ile bir sağlık kuruluşuna zamanında ve zarar vermeden ulaştırmayı sağlayacak, nitelikli sağlık girişimi uygulayabilecek, dikkatli, soğukkanlı ve sorumluluk duygusu güçlü, başkaları ile iyi iletişim kurabilen sağlık personeli yetiştirmektir.
 
Programın Öğrenme Çıktıları
1) Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Ameliyathane Hizmetleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2)Ameliyathane Hizmetleri alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
3 )Ameliyathane Hizmetleri alanındaki etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar.
4 )Ameliyathane Hizmetleri alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
5 )Ameliyathane Hizmetleri alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
6 )Ameliyathane Hizmetleri alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
7 )Ameliyathane Hizmetleri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
8 )Ameliyathane Hizmetleri alanında sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
9 )Ameliyathane Hizmetleri alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
10 )Ameliyathane Hizmetleri alanında öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir.
11 )Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
12 )Ameliyathane Hizmetleri alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
13 )Ameliyathane Hizmetleri alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
14 )Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
15 )Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
16 )Ameliyathane Hizmetleri alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
17 )Ameliyathane Hizmetleri alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır.
18 )Ameliyathane Hizmetleri alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
19 )Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
20 )Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
21 )Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
22 )Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir.
23 )Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
24 )Mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir.
 
Mezunların İstihdam Profilleri
Ameliyathane Hizmetleri Programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda başta kamu ve özel olmak üzere tüm cerrahi sağlık hizmeti sunan kuruluşlarda ameliyathane teknikeri olarak istihdam edilir.
 
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yolu ile ilgili Fakülteye geçebilirler..
 
Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma İstanbul Esenyurt Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca yapılmaktadır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Öğretim Programı” bölümünde her ders için ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
 
Mezuniyet Koşulları
“Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümündeki koşulları sağlayan öğrenciler mezuniyet hakkı kazanır.
 
Eğitim Türü
Bu program tam zamanlıdır.
 
İletişim Bilgileri
Proram Başkanı: Öğr.Gör.Ayşe ERCAN, ayseercan@esenyurt.edu.tr, Tel: +90 (212) 444 9 123