Anasayfa / Sağlık Bilimleri Fakültesi / Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Düzey (Lisans), TYYÇ: 6. Düzey, QF-EHEA: 1. Düzey, EQF-LLL: 6. Düzey

Program Hakkında Genel Bilgi
Beslenme ve Diyetetik Bilim Dalı'nda eğitimin temel amacı; toplumda beslenme bilinci yükseltecek, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinde bilimsel formasyonda, etkin görev yapacak insan gücü yetiştirmektir.
Beslenme ve Diyetetik Bilim Dalı, besinlerin üretiminden vücuda alınmasına ve vücutta değerlendirilmesindeki tüm aşamalarda, insanla besin arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilim dalıdır. Çalışma alanı insan sağlığı ve gelişimi olan beslenme, toplumların kültürleri, ekonomik ve olanakları, sağlık ve teknolojik gelişme ve değişmelerin etkisi ile gelişmiştir. Beslenme ve diyetetik alanında eğitim alarak fert ve toplumların beslenme alışkanlıkları ve sağlık durumunu değerlendirerek uygun diyet tedavisini uygulayan, beslenme politika ve planları oluşturup eğitim veren kişiye diyetisyen denir.
Beslenme ve Diyetetik multidisipliner bir yapıya sahiptir. Beslenmenin sağlık üzerine etkisini, bireylere uygun beslenme programlarının düzenlenmesi koruyucu sağlık önlemleri gereği diyet programları hazırlanır. Toplu beslenme sistemleri için besinlerin satın alınmasından tüketimine kadar geçen süreçlerin incelenir, toplumda beslenmeye ilişkin sağlık sorunlarının belirlenmesini ve değerlendirilmesi yapılır. Toplumun beslenme konusunda bilinçlendirilmesi, toplum sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla araştırma-geliştirme çalışmalarının yapılması başlıca çalışma konularıdır.

Programın Amacı
Beslenme ve Diyetetik Programı, beslenme, diyetetik, toplu beslenme sistemleri ve toplum beslenmesi alanlarında temel dinamiklere ilişkin ileri düzeyde bilgi ve becerilerin yanında sağlıkla ilgili araştırma ve teknoloji kullanım yetkinliğine sahip, gelişime açık diyetisyenler yetiştirmeyi amaçlar.

Programın Hedefleri
1) Sağlığın geliştirilmesi, korunması ile hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kavramak.
2) Besinler, beslenme ve beslenme araştırmaları alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye dayalı kavramları tanımlamak.
3) Toplum sağlığı konularındaki sorumluluklarının bilinci ile toplumun yeterli ve dengeli beslenmesi konusunda yönlendirmektir.
4) Toplu beslenme sistemlerinde tarladan sofraya tüm aşamalarda beslenme plan ve programlarının uygulanmasında görev almaktır.
5) Multidisipliner çalışmalar içinde yer alarak yeni politikalar oluşturmak, proje ve etkinlikleri yürütmektir.
6) Evrensel değişimlere uygun olarak beslenme ve diyetetik alanında yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincinde olmaktır.
7) Mesleki etik kurallarına saygılı, sağlık sorunlarını analiz etme ve çözümleri uygulama yeterliliğinde, yenilikçi, araştırmacı, çevresiyle etkili iletişim kurabilen, özel ve kamu kuruluşlarında görev alan diyetisyenler yetiştirmektir.
 
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Beslenme ve Diyetetik ' alanında Lisans Derecesi verilir.

Derecenin Düzeyi
240 AKTS kredisinden oluşan Lisans Programıdır ve gerekli AKTS kredileri ile düzey tanımlayıcıları, Avrupa Yükseköğretim Alanı HE (QF-EHEA) için Avrupa Nitelikler Çerçevesi (European Qualifications Framework)’nde Birinci Seviye (Lisans) ve Türkiye Yükseköğretim Alanı Nitelikler Çerçevesi’nde 6. seviye niteliklerine göre belirlenir. Bunun yanısıra, düzey tanımlayıcıları, Yaşamboyu Öğrenim (EQF-LLF) için Avrupa Nitelikler Çerçevesi’nde belirlenmiş 6. seviye yeterliliklerini karşılamaktadır.
 
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre, bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedirler.
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması
İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğrencileri bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği ve AKTS karşılığı, İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde verilen derse uygun olması ve ilgili fakülte / enstitü / yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrenciler bu programda mevcut olan 240 AKTS karşılığı bulunanan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek zorundadırlar.

Programın Profili
Beslenme ve Diyetetik, sağlık bilimleri ile birlikte temel ve teknolojik bilimlerin disiplinler arası etkileşiminin sonucunda ortaya çıkan bir bilim dalıdır. Günümüzde sağlığın sürdürülmesi ve geliştirilmesinde BESLENME’nin çeşitli hastalıkların tedavisinde ise DİYETETİK’in önemi açık bir şekilde ortaya konmuştur. Bu açıdan, beslenme ve diyetetik bilim dalı, toplumların beslenme sorunlarına yönelik yaşam ve kültür bilinci olan, bu sorunların toplumsal nedenlerine yönelik saptamalar yapabilen, toplumların beslenme düzeyinin geliştirilmesi için çözüm yolları önerip uygulayabilen, besin ve beslenme plan ve politikalarının belirlenmesi ve yönlendirilmesine yönelik çalışmalar yapabilen, toplu beslenme hizmeti veren kuruluşlarda yönetimi sağlayabilen, bireylerde dengeli beslenme bilincinin yerleşmesi için danışmanlık verebilen, hastalıklara özgü beslenme ve diyet programlarını düzenleyebilen, güncel verilere ulaşma ve sağlık/sosyal sorunlara ilişkin araştırma yapma yeterliliğine sahip diyetisyenler yetiştirmeyi amaçlar. Diyetisyen olarak mezun olan kişi sayısının, ülke ihtiyaçları açısından yetersiz olması sebebiyle bölümden mezun olacak adayların, kamu ve özel kurumlarda iş bulma imkanları yüksektir.

Programın Öğrenme Çıktıları
1) Sağlık alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama ve multimedya eğitim araç/gereçleri ile desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kavrar.
2) Beslenme ve Diyetetik alanının gerektirdiği düzeyde tıbbi ve fen bilimleri ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgiye dayalı kavramları tanımlar.
3) Besin ve beslenme, diyetetik ve diyet tedavisi, toplu beslenme sistemleri ve toplum beslenmesi alanları ile ilgili ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgiyi tanır.
4) Tıbbi ve fen bilimlerini baz alarak Beslenme ve Diyetetik alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri tanımlar, verileri yorumlar, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir, bilgiyi paylaşır.
5) Sağlıklı ve hasta bireylede yaş, cinsiyet, sosyo-ekonomik ve kültürel durumlarda bireye özgü durumları takip eder, bireylerin ihtiyaçlarına özel beslenme gereksinimlerini saptar, beslenme ve diyet programları düzenler.
6) Birey, aile ve topluma özgü yeterli ve dengeli beslenme bilincini verir.
7) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
8) Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
9) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
10) Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.
11) Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
12) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
13) Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
14) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
15) Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
16) Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
17) Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı’nın İleri Düzeyi’nde tanımlanan bilgisayar kullanma yetkinliğine dayalı olarak alanının gerektirdiği ölçüde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
18) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
19) Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.
20) Mesleki etik kurallarına ve mevzuata uygun olarak Beslenme ve Diyetetik alanında görev, hak ve sorumlulukları yerine getirir.
21) İlgili disiplinler ile işbirliği içinde hareket eder.
22) Alana özgü proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında konularında yeterli bilince sahiptir.
23) Birey, aile ve toplumu sağlıklı ve güvenli beslenme konusunda teşvik edecek stratejiler geliştirir.
24) Ulusal ve uluslararası eğitimlere katılır; bunları kredilendirir.
25) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
 
Mezunların İstihdam Profilleri
1) Beslenme ve Diyetetik Bölümünden "Diyetisyen" unvanı ile mezun olan öğrenciler,
2) Yataklı ve ayakta tedavi hizmeti veren tüm özel ve kamu kuruluşları
3) Toplu beslenme yapan kuruluşlar,
4) Besin endüstrisi, besin denetim ve beslenme laboratuvarları
5) Toplum sağlığına yönelik ulusal ve uluslararası kuruluşlar
6) Örgün ve yaygın eğitim kurumları,
7) Beslenme-sağlık ilintili araştırma yapan kurumlar,
8) Beslenme ve diyet danışma merkezlerinde görev alabilmektedirler.
 
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu bölümünün lisans programını başarı ile tamamlayanlar aynı bölümde yüksek lisans ve/veya doktora yapabilecekleri gibi, bazı başka alanlarda da lisansüstü programlara başvurabilirler. Lisans eğitimini tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve bilim sınavını başarmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma İstanbul Esenyurt Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca yapılmaktadır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Öğretim Programı” bölümünde her ders için ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları
“Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümündeki koşulları sağlayan öğrenciler mezuniyet hakkı kazanır.

Eğitim Türü
Bu program tam zamanlıdır.

İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Muhsin Öztürk, muhsinozturk@esenyurt.edu.tr, Tel: +90 (212) 444 9