Anasayfa / Çocuk Gelişimi Bölümü
Çocuk Gelişimi Bölümü
Düzey (Lisans), TYYÇ: 6. Düzey, QF-EHEA: 1. Düzey, EQF-LLL: 6. Düzey
Program Hakkında Genel Bilgi
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan Çocuk Gelişimi bölümü lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapmakta ve bu doğrultuda kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilecek Çocuk Gelişimci yetiştirmektedir.
0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, engeli olan, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci, suçlu çocuklar ile hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimlerini ve özbakım becerilerini değerlendirebilen, tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan çocuk gelişimi uzmanı yetiştirmektir.

Programın Amacı
Çocuk Gelişimi bölümünün amacı öğrencilerimize çocukların fiziksel , sosyal, duygusal ve entellektüel gelişimlerini ilgilendiren teori ve uygulama alanlarında kuvvetli bir alt yapı sağlamaktır.
 
Programın Hedefleri
1) Çocuk gelişimi ve Okul öncesi eğitim alanında ulusal ve uluslararası eğitim problemleri bilgisini kazandırmak.
2) Çocuk Gelişimi ve Okul öncesi eğitim alanında eğitim uygulamalarında alanı ile ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleme becerisini kazandırmak.
3) Çocukların gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; etnik yapılarını ve kültürel özelliklerini dikkate alarak en uygun eğitim yöntem ve teknikleri bilgi ve becerisini kazandırmak.
4) Çocuk gelişimi ve Okul öncesi eğitim alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme yetkinliğini geliştirmek.
5) Çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitim alanında çocuklar ve aileler için mesleki proje ve etkinlik düzenleme bilgi ve becerisini kazandırmak.
6) Ulusal çocuk eğitimi alanının yönetimi yetkinliğini geliştirmek.
 
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Çocuk Gelişimi' alanında Lisans Derecesi verilir.

Derecenin Düzeyi
240 AKTS kredisinden oluşan Lisans Programıdır ve gerekli AKTS kredileri ile düzey tanımlayıcıları, Avrupa Yükseköğretim Alanı HE (QF-EHEA) için Avrupa Nitelikler Çerçevesi (European Qualifications Framework)’nde Birinci Seviye (Lisans) ve Türkiye Yükseköğretim Alanı Nitelikler Çerçevesi’nde 6. seviye niteliklerine göre belirlenir. Bunun yanısıra, düzey tanımlayıcıları, Yaşamboyu Öğrenim (EQF-LLF) için Avrupa Nitelikler Çerçevesi’nde belirlenmiş 6. seviye yeterliliklerini karşılamaktadır.
 
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre, bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedirler.
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması
İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğrencileri bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği ve AKTS karşılığı, İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde verilen derse uygun olması ve ilgili fakülte / enstitü / yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrenciler bu programda mevcut olan 240 AKTS karşılığı bulunanan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek zorundadırlar.

Programın Profili
Öğrenciler, 0-18 yaş grubundaki bebeklik, okul öncesi, okul ve gençlik çağlarındaki çocukların tüm gelişim alanlarında gelişim düzeylerini belirleme ve izleme, gelişim düzeylerine uygun destekleyici eğitim programları hazırlama, eğitimsel çevre düzenlemesi yapma, program uygulama ve denetleme, programın çocuğa, ailelere ve diğer ilgililere katkı sağlayıp sağlamadığını izleme ve yeni düzenlemeler yapma, ailelere, çocuk gelişimi ve eğitimi alanında hizmet veren kişilere, kurum ve kuruluşlara alanla ilgili danışmanlık verme ve işbirliği yapma, toplumu bu konularda bilinçlendirme ve çocuk ve aileyle ilgili disiplinlerle koordineli çalışma formasyonu ile donatılmış olarak mezun olmaktadırlar.

Programın Öğrenme Çıktıları
1) Çocuk gelişimi ve Okulöncesi eğitimi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
2) Eğitim ve gelişim psikolojisi alanındaki yaklaşımları belirler.
3) Çocuk gelişimi ve Okul öncesi alanındaki kültürel, sosyal ve psikolojik unsurları tanır.
4) Milli Eğitimin Temel Kanunlarını okul öncesi kademe düzeyinde tanımlar.
5) Çocukların gelişim özellikleri ve bireysel farklılıklarına göre öğretme-öğrenme sürecini planlar.
6) Çocuk gelişimi ve Okul öncesi alanındaki gelişmeleri çok yönlü değerlendirerek çocukların gereksinimlerini karşılar.
7) Çocukların okul öncesi düzeyinde hazır bulunuşluluklarını dikkate alarak en üst düzeyde öğrenmeleri için eğitim ortamlarını düzenler.
8) Çocukların okul öncesi düzeydeki hazır bulunuşluluklarını dikkate alarak en üst düzeyde öğrenmeleri için araç-gereç ve materyal geliştirir.
9) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
10) Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
11) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
12) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
13) Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
14) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
15) Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
16) Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
17) Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı’nın İleri Düzeyi’nde tanımlanan bilgisayar kullanma yetkinliğine dayalı olarak alanının gerektirdiği ölçüde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
18) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
19) Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.
20) Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.
21) Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
22) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

Mezunların İstihdam Profilleri
1) Çocuk Gelişimi uzmanları hâlihazırda sağlık, sosyal hizmetler ve eğitim alanlarında ve diğer sektörlerde aşağıda tanımlanan görevleri yapmaktadırlar:
2) Üniversitelerde önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim kadrolarında akademik personel,
3) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu'nda, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nda, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı'nda idareci, danışman, uzman ve Çocuk Gelişimcisi,
3) Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'nde, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarında idareci, uzman, danışman ve Çocuk Gelişimcisi,
4) Milli Eğitim Bakanlığı Okulöncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü, İlköğretim Genel Müdürlüğü, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde, Araştırma Planlama Koordinasyon Kurulu Başkanlığı'nda, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde, Halk Eğitim Merkezlerinde, Talim Terbiye Genel Kurulu'nda program hazırlayıcı ve denetleyici,
5) Sağlık Bakanlığı Anne Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde Çocuk Gelişimcisi,
6) Hastanelerde çocukların yattığı servislerde ve hastane okullarında program koordinatörü ve Çocuk Gelişimcisi,
7) Resmi ve özel anaokullarında kurucu, idareci, uzman ve Çocuk Gelişimcisi,
8) Resmi ve özel, özel eğitim, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde kurucu, idareci, uzman ve Çocuk Gelişimcisi,
9) Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve gönüllü kuruluşlar bünyesindeki sosyal dezavantajlı çocuklar ve ailelerine yönelik çalışmalarda Çocuk Gelişimcisi ve danışman,
10) Adalet Bakanlığı'na bağlı çocuk mahkemelerinde bilirkişi ve danışman, ıslah evlerinde Çocuk Gelişimcisi,
11) UNICEF, ILO ve gönüllü kuruluşlarda proje yürütücüsü, araştırmacı ve danışman,
12) Radyo ve televizyondaki çocuk ve gençlik programlarının ve eğitim programlarının hazırlanması ve yürütülmesinde yapımcı, danışman ve uzman,
13) Çocuk tiyatrolarında ve çocuk filmlerinde yapımcı, yazar, danışman ve denetimci,
14) Çocuklara yönelik kitap, dergi, gazete gibi yayınların hazırlanmasında yazar, uzman, danışman, redaktör, editör,
15) Eğitsel oyuncak üretiminde tasarımcı, danışman ve denetimci,
16) Pedagojik formasyon eğitimi alarak Kız Meslek Liselerinde Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni ve okul öncesi öğretmeni olarak görev yapmaktadırlar.
 
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu bölümünün lisans programını başarı ile tamamlayanlar aynı bölümde yüksek lisans ve/veya doktora yapabilecekleri gibi, bazı başka alanlarda da lisansüstü programlara başvurabilirler. Lisans eğitimini tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve bilim sınavını başarmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma İstanbul Esenyurt Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca yapılmaktadır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Öğretim Programı” bölümünde her ders için ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları
“Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümündeki koşulları sağlayan öğrenciler mezuniyet hakkı kazanır.

Eğitim Türü
Bu program tam zamanlıdır.

İletişim Bilgileri
Yrd.Doç.Dr.Didem Yücel
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı, Adli Bilimler (PhD)
                          Bölüm Başkanı