Anasayfa / Sağlık Bilimleri Fakültesi / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Düzey (Lisans), TYYÇ: 6. Düzey, QF-EHEA: 1. Düzey, EQF-LLL: 6. Düzey
Program Hakkında Genel Bilgi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, hasta ve sağlıklı kişilerde yaşam kalitesini artırıp, bütünsel sağlığı korumak ve sürdürülebilir kılmak adına öz sağlık kaynaklarının,  egzersiz gibi doğal yöntemlerle daha verimli kullanılmasını sağlayan, fizyoterapi ve rehabilitasyona özgü değerlendirme ve fizyoterapistler tarafından geliştirilmiş tedavi yaklaşımlarının uzman hekim tanısı sonrası planlanıp uygulanmasına yönelik bilgi ve becerilerin kazanıldığı bir akademik disiplindir.
Dünya Sağlık Örgütü tanımı doğrultusunda sağlığın her yönüyle korunması ve geliştirilmesine, tıbbın her dalında planlanan her türlü tedaviye katkı sağlayan çok yönlü bir bilimsel alandır.
Yaşam beklentisinin ve geriatrik popülasyonun artmasının yanı sıra, doğumdan ölüme yaşamın her safhasında ihtiyaç duyulan bir bilimsel uygulamalar bütünü olması nedeniyle üniversitelerin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerine ilgi kayda değer bir şekilde büyümüştür.
Sağlıklı veya engelli insan yaşamının aktif ve bağımsız olmasını sağlamak,  kalitesini artırmak için fiziksel, ruhsal, sosyal, çevresel ve toplumsal anlamda farklı bilimsel yaklaşımları bilen, donanımlı ve iyi yetişmiş bir fizyoterapistin genel anlamda insan sağlığına ve sağlık sorununun adı her ne olursa olsun tedaviye son dönemlerde daha iyi kavranmaya başlamıştır.
Ders programlarımızı fizyoterapist adaylarımızı, mesleki anlamda donanımlı ve yetkin kılmanın yanı sıra, etik değerlerle donanmış, kendisiyle ve çevresiyle iletişimi güçlü, özsaygısı yüksek bireyler olarak yetiştirmeye yönelik planladık. Kendini değerli hisseden, yeterliliği yüksek, yenilikçi,  atılımcı, gelişimin yaşam boyu sürdüğünü bilen, mesleğini etik değerleri önceleyerek ve sevgiyle icra eden,  iyi eğitilmiş, önce insan sonra fizyoterapistlerin yetişmesine katkı sağlamak hedefiyle yola çıktık.

Programın Amacı
Birey, aile ve toplumun sağlık ihtiyaçlarına yönelik koruyucu fizyoterapi hizmetinin sağlanmasında, hastalık durumunda değerlendirme ve tedavi programının uygulanmasında ileri düzeyde bilgi ve becerilerini kullanarak özel ve kamu kurumlarında görev alan, sağlık alanında disiplinler arası işbirliği yapan, araştırmacı, yaşam boyu öğrenen, etik değerleri gözeten fizyoterapistler yetiştirmek.

Programın Hedefleri
1) Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiye sahip.
2) Birey, aile ve toplumu; kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak değerlendiren; fizyoterapi programını planlayan ve ilgili teknolojiyi kullanarak fizyoterapi yöntemlerini uygulayan.
3) Disiplinler arası çalışmalar ile birey, aile ve topluma yönelik sağlığı koruyan ve geliştiren.
4) Fizyoterapi alanına ait aktivitelerle ilgili yaklaşım, yöntem ve işlemleri bütünlük içerisinde analiz ve sentez eden.
5) Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili plan, proje ve politikaların oluşturulması, uygulanmasında sorumluluk alan.
6) Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, yeni fikirler geliştiren, kaliteye önem veren, bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendiren.
7) Birey, aile, toplum ve meslektaşları ile etkin iletişim kuran, onları bilgilendiren.
8) Sağlık alanındaki gelişmeleri takip eden, bilgi ve becerilerini kullanarak sorumluluk alan.
9) Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eden.

Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ' alanında Lisans Derecesi verilir.

Derecenin Düzeyi
240 AKTS kredisinden oluşan Lisans Programıdır ve gerekli AKTS kredileri ile düzey tanımlayıcıları, Avrupa Yükseköğretim Alanı HE (QF-EHEA) için Avrupa Nitelikler Çerçevesi (European Qualifications Framework)’nde Birinci Seviye (Lisans) ve Türkiye Yükseköğretim Alanı Nitelikler Çerçevesi’nde 6. seviye niteliklerine göre belirlenir. Bunun yanısıra, düzey tanımlayıcıları, Yaşamboyu Öğrenim (EQF-LLF) için Avrupa Nitelikler Çerçevesi’nde belirlenmiş 6. seviye yeterliliklerini karşılamaktadır.
 
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre, bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedirler.
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması
İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğrencileri bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği ve AKTS karşılığı, İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde verilen derse uygun olması ve ilgili fakülte / enstitü / yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrenciler bu programda mevcut olan 240 AKTS karşılığı bulunanan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek zorundadırlar.

Programın Profili
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programını başarı ile tamamlayan öğrenciler lisans diploması ile “Fizyoterapist” unvanı alarak mezun olurlar. Fizyoterapistler, birey ve topluma yaşam süreleri boyunca en üst düzeyde hareket ve fonksiyonel yeteneği sağlamak, iyileştirmek ve devam ettirmek üzere hizmet sunarlar. Fizyoterapi uygulamaları yaşam kalitesi ve fonksiyonel hareket potansiyelinin teşvik edilmesi, korunması, idame edilmesi, müdahale/tedavisi ve rehabilitasyonunu kapsar. Bunun içine fiziksel, emosyonel ve sosyal iyilik hali girer.

Programın Öğrenme Çıktıları
1) Sağlık alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama ve multimedya araç-gereçleri ile desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri tanımlar.
2) Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanının gerektirdiği düzeyde tıbbi ve uygulamalı bilimler ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgiye dayalı kavramları tanımlar.
3) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, formda kalması ve sağlıklı yaşamı için gerekli olan fizyoterapi ve Rehabilitasyona özgü kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
4) Sağlıklı bireylerin ve hastaların, kültürel özellikleri ve gelişim dönemlerini dikkate alarak fizyoterapi ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanır.
5) Elde edilen verileri kullanarak sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı olarak uygun tedavi yöntemlerini seçer, uygular ve gelişimlerini izler.
6) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
7) Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
8) Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
9) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
10) Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.
11) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
12) Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
13) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
14) Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
15) Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
16) Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı’nın İleri Düzeyi’nde tanımlanan bilgisayar kullanma yetkinliğine dayalı olarak alanının gerektirdiği ölçüde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
17) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
18) Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
19) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
20) Etik ilkelerin ve etik kurulların eğitim- uygulama ve araştırma alanlarında birey ve toplum için önemini bilir.
21) Sağlık, çevre, iş güvenliği konularında yeterli bilgi ve beceriye sahiptir, hizmette kalite yönetimi süreçlerine uygun davranır.
22) Fizyoterapist kimliği ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
23) Mezuniyet sonrası kişisel ve mesleki gelişimine yönelik ulusal ve uluslar arası eğitimlere katılır, bunları kredilendirir ve belgeler.

Mezunların İstihdam Profilleri
Bölüm mezunlarımız, devlet hastanelerinde, özel hastanelerde, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, belediye ve üniversite araştırma hastanelerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, özel kliniklerde, spor kulüplerinde ve huzurevlerinde çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu bölümünün lisans programını başarı ile tamamlayanlar aynı bölümde yüksek lisans ve/veya doktora yapabilecekleri gibi, bazı başka alanlarda da lisansüstü programlara başvurabilirler. Lisans eğitimini tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve bilim sınavını başarmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma İstanbul Esenyurt Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca yapılmaktadır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Öğretim Programı” bölümünde her ders için ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları
“Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümündeki koşulları sağlayan öğrenciler mezuniyet hakkı kazanır.

Eğitim Türü
Bu program tam zamanlıdır.

İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ömer Önder ÖNDER, omeronder@esenyurt.edu.tr, Tel: +90 (212) 444 9