Anasayfa / Grafik Tasarımı Programı
Grafik Tasarımı Programı Programı
Düzey ( Önlisans), TYYÇ: 5. Düzey, QF-EHEA:Kısa Düzey, EQF-LLL: 5. Düzey
Program Hakkında Genel Bilgi
Sanayileşme ile birlikte teknolojide görülen gelişmeler sonucunda eğitimin biçim ve içeriği de sürekli değişmektedir. İş bölümü gerektiren karmaşık görünümlü meslekler ile birlikte, uzun süreli bir örgün eğitim gerektiren mesleklerin sayısı da artmaktadır. Toplumda üretim ve tüketim ilişkisinin hızla gelişimi, beraberinde reklam ve pazarlama ihtiyacını da getirmiştir. Bu durum grafik tasarımın geçerliliğini de arttırmıştır. Ardından sektörün, nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla meslek liselerinin grafik tasarım bölümleri açılmaya başlamıştır. Dünyadaki iletişim teknolojilerinin sürekli gelişmesi, kitle iletişim araçlarının çeşit ve sayı olarak çoğalması, ülkeleri ve kültürleri birbirlerine daha çok yakınlaştırmaktadır. Özellikle de tanıtımın ve reklamın önemini bir kat daha arttırmaktadır. Günümüzde eğitim ister örgün, ister yaygın olsun, her alanda farklı nitelikli kurum ve kuruluşlarla etkinliğini sürdürmektedir. İnsanlar arası iletişimi sağlayan araçlardan biri olan grafik sanatı bu anlamda önemli bir konuma sahiptir. İletişim, grafik tasarımın var olma sebebidir. Grafik tasarım görsel iletişim sanatıdır. Grafik tasarım; reklam dünyası, matbaacılık, görsel medya, bilgisayar, fotoğraf, film sektörü, mültimedya gibi pek çok alanı kapsamaktadır. Dünyadaki küreselleşme süreci ile uyum içerisinde olan Türkiye'de de grafik tasarım, dolayısıyla reklamcılık, son yıllarda gerek mali olarak yüksek getirileri, gerekse nitelik olarak çok hızlı bir gelişme göstermektedir. Bu gelişme, pazarın gerçek olarak her yıl %10-20 oranında büyümesi anlamındadır. Reklam ve tanıtım hizmetleri sektörlerinde, grafik tasarım zaman içerisinde ticari ve sanatsal tasarımların vazgeçilmez öğesi olmuş, yine tanıtım dünyasının önemli bir mesleği haline gelmiştir.

Programın Amacı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Programı’nın amacı; ülke ve toplum gereksinimlerini de göz önüne alarak her türlü sektörün ihtiyaç duyduğu basılı ve interaktif ürünlerin tasarımını, tasarım ilkeleri doğrultusunda hazırlayarak basılabilir hale getirmektir.
 
Programın Hedefleri
1) Profesyonel iş yaşantısı içinde kullanılabilir istihdam becerileri kazandırarak öğrencilerin iş yaşantısına uyumunu sağlamak.
2) Tarihi, kültürel ve sosyal bağlarla gündelik tasarım unsurlarını birleştirerek kullanılabilir ve kabul edilebilir ürünler ortaya konulmasını sağlamak
3) Öğrencilerin mevut tasarım kabiliyetleri ile profesyonel yaşantının eşleştirilmesi sağlanarak öğrencilerin profesyonelleşmesine olanak tanımak.
4) Ülkesine ve diğer kişilere karşı sorumluluğunun farkında olarak sosyal, ahlaki ve etik değerlerini olumlu yönde geliştirmek
5) Grafik tasarım, reklamcılık ve iletişim tasarımları alanları ile ilişkili olarak daha ileri eğitim için öğrencileri hazırlamak.
6) Grafik tasarımın yan sanatlarla ile (Basın yayın Teknolojileri, İletişim, Reklamcılık ve Pazarlama) uyumunu sağlayarak mezun olan öğrencinin piyasada etkinliğini arttırmak.
7) Meslek ve sosyal yaşamını daha da geliştirerek teknolojik değişimleri yakından takip edebilmek için en az bir yabancı dili belirlenmiş olan standart seviyeler ölçüsünde kullanır. (European Language Portfolio Global Scale, Level B1)
 
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Grafik Tasarımı Programı' alanında Önlisans Derecesi verilir.
Derecenin Düzeyi
120 AKTS kredisinden oluşan Önlisans Programıdır ve gerekli AKTS kredileri ile düzey tanımlayıcıları, Avrupa Yükseköğretim Alanı HE (QF-EHEA) için Avrupa Nitelikler Çerçevesi (European Qualifications Framework)’nde Kısa Seviye (Ön Lisans) ve Türkiye Yükseköğretim Alanı Nitelikler Çerçevesi’nde 5. seviye niteliklerine göre belirlenir. Bunun yanısıra, düzey tanımlayıcıları, Yaşamboyu Öğrenim (EQF-LLF) için Avrupa Nitelikler Çerçevesi’nde belirlenmiş 5. seviye yeterliliklerini karşılamaktadır..
 
Kabul ve Kayıt Koşulları
Türk öğrenciler için Türkiye’deki herhangi bir yükseköğretim kurumunda ön lisans programında öğrenim görebilmek için, öğrencilerin, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ulusal öğrenci seçme sınavına girmeleri zorunludur. Öğrenciler, bu sınavdan aldıkları puana (YGS-6) göre, ÖSYM tarafından tercihleri doğrultusunda bu programlara yerleştirilirler.
Yükseköğretim kanununa göre, Meslek Yüksekokulu programlarında öğrenim görmek isteyen öğrenciler, seçecekleri ön lisans programının mezun oldukları meslek liselerindeki alanlarıyla uyumlu olması durumunda iki yıllık ön lisans programlarında öğrenim görmek üzere, sınava girmeden başvuruda bulunabilirler. Bu öğrenciler, mezun oldukları meslek lisesinin türüne ve genel not ortalamalarına göre ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması
İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğrencileri bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği ve AKTS karşılığı, İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde verilen derse uygun olması ve ilgili fakülte / enstitü / yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrenciler bu programda mevcut olan ve 120 AKTS karşılığı bulunan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 30 günlük zorunlu stajı tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek zorundadırlar.

Programın Profili
Sanayileşme ile birlikte teknolojide görülen gelişmeler sonucunda eğitimin biçim ve içeriği de sürekli değişmektedir. İş bölümü gerektiren karmaşık görünümlü meslekler ile birlikte, uzun süreli bir örgün eğitim gerektiren mesleklerin sayısı da artmaktadır. Toplumda üretim ve tüketim ilişkisinin hızla gelişimi, beraberinde reklam ve pazarlama ihtiyacını da getirmiştir. Bu durum grafik tasarımın geçerliliğini de arttırmıştır. Ardından sektörün, nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla meslek liselerinin grafik tasarım bölümleri açılmaya başlamıştır. Dünyadaki iletişim teknolojilerinin sürekli gelişmesi, kitle iletişim araçlarının çeşit ve sayı olarak çoğalması, ülkeleri ve kültürleri birbirlerine daha çok yakınlaştırmaktadır. Özellikle de tanıtımın ve reklamın önemini bir kat daha arttırmaktadır. Günümüzde eğitim ister örgün, ister yaygın olsun, her alanda farklı nitelikli kurum ve kuruluşlarla etkinliğini sürdürmektedir. İnsanlar arası iletişimi sağlayan araçlardan biri olan grafik sanatı bu anlamda önemli bir konuma sahiptir. İletişim, grafik tasarımın var olma sebebidir. Grafik tasarım görsel iletişim sanatıdır. Grafik tasarım; reklam dünyası, matbaacılık, görsel medya, bilgisayar, fotoğraf, film sektörü, mültimedya gibi pek çok alanı kapsamaktadır. Dünyadaki küreselleşme süreci ile uyum içerisinde olan Türkiye'de de grafik tasarım, dolayısıyla reklamcılık, son yıllarda gerek mali olarak yüksek getirileri, gerekse nitelik olarak çok hızlı bir gelişme göstermektedir. Bu gelişme, pazarın gerçek olarak her yıl %10-20 oranında büyümesi anlamındadır. Reklam ve tanıtım hizmetleri sektörlerinde, grafik tasarım zaman içerisinde ticari ve sanatsal tasarımların vazgeçilmez öğesi olmuş, yine tanıtım dünyasının önemli bir mesleği haline gelmiştir.

Programın Öğrenme Çıktıları
1) Grafik tasarım alanında yer alan genel kavramları temel düzeyde açıklar/tanımlar.
                1. 1) Reklamcılık alanındaki (ön hazırlık, tasarım, sunum) ilke, yöntem, strateji ve tekniklerini açıklar/tanımlar.
                1. 2) Grafik tasarım alanındaki (görsel, tasarım, baskıya hazırlık, sunum) ilke, yöntem, strateji ve tekniklerini açıklar/tanımlar.
                1. 3) Grafik tasarım ile ilintili güncel kaynaklara (matbaalar, medya takip merkezleri, internet) ulaşma ilke, yöntem, strateji ve tekniklerini açıklar/tanımlar.
                1. 4) Grafik tasarım alanında yer alan metin ve reklam yazarlığı ve haber yazımı ilke, yöntem, strateji ve tekniklerini açıklar/tanımlar.
                1. 5) Grafik tasarım ilke ve yöntemlerini açıklar/sıralar.
2) Grafik tasarım alanında yapılan işin, tasarım süreçlerini aşamalarına uygun sıralar/açıklar.
3) Grafik tasarım alanında kullanılan paket programlarını (web tasarım, desen, ambalaj, illüstrasyon, yayım grafiği, outdoor, indoor reklamcılık ve animasyon) tanır.
4) Grafik tasarım alanında tasarımdan kaynaklı öngörülebilen hataları tanır.
5) Grafik tasarım alanı ile diğer alanlar (baskı, baskı sonrası vb) arasındaki ilişkiyi açıklar.
6) Grafik tasarım alanında verilen bir işi temel tasarım ilkelerini kullanarak istenilen özelliklerde tasarlar.
                6. 1) Grafik tasarım alanındaki üretim faaliyetlerini (araştırma, metin yazımı, tasarım vb.) amacına uygun yürütür.
                6. 2) Grafik tasarım alanındaki yayına/baskıya hazırlık (fotoğraf, tasarım, renk ayırım, vb.) aşamalarını amaca uygun gerçekleştirir.
7) Grafik tasarım alanında kullanılan paket programlarını amacına uygun olarak seçerek kullanır.
8) Grafik tasarım alanında tasarımdan kaynaklı öngörülebilen hataları düzeltir/giderir.
9) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
10) Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
11) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
12) Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.
13) Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
14) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
15) Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
16) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
17) Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
18) Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
19) Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı’nın İleri Düzeyi’nde tanımlanan bilgisayar kullanma yetkinliğine dayalı olarak alanının gerektirdiği ölçüde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
20) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
21) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
22) Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Mezunların İstihdam Profilleri
Bu bölümden mezun olan öğrenciler:
1) Dört yıllık üniversitelerin ilgili bölümlerine dikey geçiş yaptırabilirler (Grafik tasarım, Reklamcılık, İletişim, Halkla İlişkiler, Fotoğrafçılık, Gazetecilik, Medya İletişim)
2)Piyasada reklam ajansları, matbaalar şirketlerim halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümlerinde çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yolu ile ilgili Fakülteye geçebilirler..

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma İstanbul Esenyurt Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca yapılmaktadır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Öğretim Programı” bölümünde her ders için ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları
“Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümündeki koşulları sağlayan öğrenciler mezuniyet hakkı kazanır.

Eğitim Türü
Bu program tam zamanlıdır.

​İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Özgür GÜLER, ozgurguler@esenyurt.edu.tr, Tel: +90 (212) 444 9 123