Anasayfa / Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Düzey (Lisans), TYYÇ: 6. Düzey, QF-EHEA: 1. Düzey, EQF-LLL: 6. Düzey
Program Hakkında Genel Bilgi
İnşaat mühendisliği, binaların, barajların, köprülerin, tünellerin, karayolları , demiryolları ve daha bir çok yapıların fiziksel tasarımı, inşaatı ve bakımı ile ilgilenen çok geniş ve en eski mühendislik disiplinlerinden biridir. Günümüzde geçerliliğini hala koruyan ve popülaritesini sürekli arttıran inşaat mühendisliği, inşaat teknolojilerindeki artış ve sektöründeki rekabetçi koşullar nedeniyle dinamik ve gelişime açık bir bölümdür.

Programın Amacı
Programın amacı; inşaat mühendisliği ile ilgili ileri düzey bilgilerin verilmesi yanında, araştırma, tasarım ve uygulama yetenekleri kazandırmaktır. Böylece; yönetsel becerilere sahip, yaratıcı, kendisini geliştiren, sosyal yönü de kuvvetli, topluma yarar sağlamayı ilke edinmiş mezunlara sahip olabilmektir.

Programın Hedefleri
1) Mühendislik temel alanının gerektirdiği düzeyde temel bilimler bilgisi kazandırmak.
2) İnşaat projelerinin tasarlanma ve uygulama aşamasında hedeflenen sonuca ulaşmak için verileri analiz edip yorumlama yetisi edindirmek.
3) İnşaat sektörünün hızla değişen rekabet koşullarına ayak uydurabilme becerisi kazandırmak.
4) Çok yönlü, disiplinler arası çalışmalara yatkınlık sağlama becerisi edindirmek.
5) Yeni teknolojileri takip edebilme becerisi kazandırmak.
6) Kendi ana dilinde ve mesleğinin gerektirdiği yabancı dillerde sözlü ve yazılı teknik ifade yeteneği kazandırmak.
7) Çevresel bilince ve etik değerlere saygıyı kazandırmak.

Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere İnşaat Mühendisliği' alanında Lisans Derecesi verilir.

Derecenin Düzeyi
240 AKTS kredisinden oluşan Lisans Programıdır ve gerekli AKTS kredileri ile düzey tanımlayıcıları, Avrupa Yükseköğretim Alanı HE (QF-EHEA) için Avrupa Nitelikler Çerçevesi (European Qualifications Framework)’nde Birinci Seviye (Lisans) ve Türkiye Yükseköğretim Alanı Nitelikler Çerçevesi’nde 6. seviye niteliklerine göre belirlenir. Bunun yanısıra, düzey tanımlayıcıları, Yaşamboyu Öğrenim (EQF-LLF) için Avrupa Nitelikler Çerçevesi’nde belirlenmiş 6. seviye yeterliliklerini karşılamaktadır.
 
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre, bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedirler.
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması
İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğrencileri bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği ve AKTS karşılığı, İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde verilen derse uygun olması ve ilgili fakülte / enstitü / yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrenciler bu programda mevcut olan 240 AKTS karşılığı bulunanan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek zorundadırlar.

Programın Profili
İnşaat mühendisliği, binaların, barajların, köprülerin, tünellerin, karayolları , demiryolları ve daha bir çok yapıların fiziksel tasarımı, inşaatı ve bakımı ile ilgilenen çok geniş ve en eski mühendislik disiplinlerinden biridir. Günümüzde geçerliliğini hala koruyan ve popülaritesini sürekli arttıran inşaat mühendisliği, inşaat teknolojilerindeki artış ve sektöründeki rekabetçi koşullar nedeniyle dinamik ve gelişime açık bir bölümdür.

Programın Öğrenme Çıktıları
1) Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında gerekli düzeyde teorik ve uygulamalı bilgilere ve yeterli altyapıya sahiptir.
2) İnşaat teknolojileri ile ilgili mühendislik konularında gerekli ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
3) Alanında karşılaştığı problemleri çözer.
            3. 1) Problemlerin formülasyonunu yapar.
            3. 2) Uygun yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer.
            3. 3) Bu teknikler arasından problem çözme amacına en uygun olanını kullanır.
4) Kaynak tarama, veri toplama, deney tasarlama, deney yapma, sonuçları analiz etme, yorumlama ve uygulamaya aktarma becerisini inşaat mühendisliği uygulama problemlerinin çözümüne yönelik olarak kullanabilir.
5) Projelerin tasarlanma ve uygulanmasında hedeflenen bir sonuca ulaşmak için gerekli verileri analiz etme ve yorumlama yetisine sahiptir.
6) İnşaat teknolojisi alanındaki mevcut bilgileri uygulayarak yeni ortaya çıkan uygulamalara uyarlar.
7) İnşaat mühendisliğinde geçerli olan modern teknikleri, araçları seçebilme becerisine sahiptir.
8) Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz ederek istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar.
9) Modern tasarım yöntemlerini uygular.
10) Kavramsal tasarımı tamamlanmış bir sistemin ve/veya sürecin tasarımını ayrıntılandırır.
11) Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları çözer.
12) Alanında edindiği bilgi ve becerileri, bir proje kapsamında sorumluluğu altında çalışanlara aktarır.
13) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
14) Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
15) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
16) Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.
17) Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
18) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
19) Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
20) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
21) Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
22) Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
23) Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı’nın İleri Düzeyi’nde tanımlanan bilgisayar kullanma yetkinliğine dayalı olarak alanının gerektirdiği ölçüde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
24) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
25) Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.
26) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

Mezunların İstihdam Profilleri
Mezuniyet sonrası özel sektör kuruluşları ya da kamu sektörü kurum ve kuruluşlarında mesleki çalışmalarını sürdürebilirler. Özel sektörde; “Proje, Müşavirlik ve Mühendislik Büroları”, “Müteahhitlik Firmaları”, “Özel İşletmeler”de ayrıca serbest olarak taşeron veya müteahhit olarak çalışabilmektedir. Bu sayılanların dışında inşaat mühendisleri yurt içinde veya yurtdışında istihdam edilebilir. Kamu Sektörü’nde ise; Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü (TCK), Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE), Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi (TOKİ), Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü (DLH) gibi kurumların çatısı altında görev alabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu bölümünün lisans programını başarı ile tamamlayanlar aynı bölümde yüksek lisans ve/veya doktora yapabilecekleri gibi, bazı başka alanlarda da lisansüstü programlara başvurabilirler. Lisans eğitimini tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve bilim sınavını başarmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma İstanbul Esenyurt Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca yapılmaktadır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Öğretim Programı” bölümünde her ders için ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları
“Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümündeki koşulları sağlayan öğrenciler mezuniyet hakkı kazanır.

Eğitim Türü
Bu program tam zamanlıdır.

İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr.Yavuz Bilgen, yavuzbilgen@esenyurt.edu.tr, Tel: +90 (212) 444 9 123