Mimarlık Bölümü
Düzey (Lisans), TYYÇ: 6. Düzey, QF-EHEA: 1. Düzey, EQF-LLL: 6. Düzey
Program Hakkında Genel Bilgi
Mimarlık eğitimi; kuram, tasarım, uygulama, mesleki etik, bilgi ve becerisini kazanmış; disiplinler ve kültürlerarası işbirliği kurabilen, aydın ve uzman mimar ve akademisyenler yetişmesini sağlar. Eğitim; mimar adaylarının, düşüncelerini, görsel anlatım yoluyla açıklayabilmeleri, eleştirel düşünme, araştırma ve mimarlığa yakın diğer disiplinlerle koordineli olarak etkileşim içinde bulunmasını gerektirmektedir. Programı başarıyla tamamlayan mezunlara mimarlık alanında lisans diploması verilir. Mimarlık bölümü mezunları kamu ve özel sektörün projelendirme ve inşaat birimlerinde uygulamacı, tasarımcı ve kontrolör olarak görev alabilirler. Ayrıca, kendi işyerlerini kurarak kamu ve özel sektör projelerinde de istihdam edebilirler. Yükseköğretim kurumlarının mimarlık ve ilgili bölümlerinde ve araştırma merkezlerinde eğitimci ve araştırmacı olarak çalışabilirler. Diğer çalışma olanakları ise mesleğe özgü bir diğer olanak ise ulusal ve uluslararası proje yarışmalarına katılmaktır.

Programın Amacı
Mimarlık Bölümünün amacı, gelenek ve yenilik arasında anlamlı ve sürdürülebilir bir bağ kurarak kuram ve uygulama alanında yetkin; çevresel etkenleri ve öz değerlerini gözeten, yaratıcı, araştırıcı, yenilikçi düşünce sistemine sahip mimarlar yetiştirmektir.

Programın Hedefleri
1) Genel mimarlık konularını anlama, tartışma ve yorumlama yetkinliği kazandırmak.
2) Teknolojik ve mesleki bilgi altyapısı yönünden ileri düzeyde bilgi ve beceri kazandırmak.
3) Toplumsal - kültürel farkındalık ve duyarlılık kazandırmak; etik ve estetik değerleri özümsetmek.
4) İsabetli karar verme, yenilikçilik, araştırmacılık ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak.
5) Çevresiyle etkili iletişim kurabilme yetkinliği kazandırmak.
6) Sürekli öğrenmeyi ilke olarak benimsetmek.
7) Bireysel ve takım çalışmalarında sorumluluk ve/veya yetki alabilme ve bunların gereğini yerine getirme yetkinliği kazandırmak.
8) Ana dilinde ve İngilizce ’de sözlü ve yazılı teknik ifade yetkinliği kazandırmak.
9) Kamu ve özel sektörün projelendirme ve inşaat birimlerinde tasarımcı, kontrolör ve uygulamacı olarak yer alabilme yetkinliğini kazandırmak.

Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Mimarlık' alanında Lisans Derecesi verilir.

Derecenin Düzeyi
240 AKTS kredisinden oluşan Lisans Programıdır ve gerekli AKTS kredileri ile düzey tanımlayıcıları, Avrupa Yükseköğretim Alanı HE (QF-EHEA) için Avrupa Nitelikler Çerçevesi (European Qualifications Framework)’nde Birinci Seviye (Lisans) ve Türkiye Yükseköğretim Alanı Nitelikler Çerçevesi’nde 6. seviye niteliklerine göre belirlenir. Bunun yanısıra, düzey tanımlayıcıları, Yaşamboyu Öğrenim (EQF-LLF) için Avrupa Nitelikler Çerçevesi’nde belirlenmiş 6. seviye yeterliliklerini karşılamaktadır.
 
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre, bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedirler.
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğrencileri bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği ve AKTS karşılığı, İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde verilen derse uygun olması ve ilgili fakülte / enstitü / yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrenciler bu programda mevcut olan 240 AKTS karşılığı bulunanan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek zorundadırlar.

Programın Profili
Mimarlık eğitimi; kuram, tasarım, uygulama, mesleki etik, bilgi ve becerisini kazanmış; disiplinler ve kültürlerarası işbirliği kurabilen, aydın ve uzman mimar ve akademisyenler yetişmesini sağlar. Eğitim; mimar adaylarının, düşüncelerini, görsel anlatım yoluyla açıklayabilmeleri, eleştirel düşünme, araştırma ve mimarlığa yakın diğer disiplinlerle koordineli olarak etkileşim içinde bulunmasını gerektirmektedir. Programı başarıyla tamamlayan mezunlara mimarlık alanında lisans diploması verilir. Mimarlık bölümü mezunları kamu ve özel sektörün projelendirme ve inşaat birimlerinde uygulamacı, tasarımcı ve kontrolör olarak görev alabilirler. Ayrıca, kendi işyerlerini kurarak kamu ve özel sektör projelerinde de istihdam edebilirler. Yükseköğretim kurumlarının mimarlık ve ilgili bölümlerinde ve araştırma merkezlerinde eğitimci ve araştırmacı olarak çalışabilirler. Diğer çalışma olanakları ise mesleğe özgü bir diğer olanak ise ulusal ve uluslararası proje yarışmalarına katılmaktır.

Programın Öğrenme Çıktıları
1) Mimari tasarım, mimarlık teorisi ve tarihi, yapı malzemeleri ve teknolojileri, yapı sistemleri ve inşası, proje yönetimi, maliyet unsurları ve inşaat mevzuatı, restorasyon ve koruma gibi mimarlık konularını ileri düzeyde ; aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı gibi çevresel sistemlere dair mesleki bilgileri temel düzeyde tanır.
2) Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, mülkiyet hakları, imar ve iskân yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın yasal sorumluluklarını tanır.
3) Bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve donatı ihtiyaçlarına, alan koşullarına, ilgili yasa ve standartlara ve tasarım kriterlerine göre mimari ihtiyaç programı önerileri geliştirir.
4) Fonksiyonel ve estetik tasarım çözümleri üretir.
5) Alanındaki bilgi ve becerilerini sorumluluğu altındaki kişilere aktarır.
6) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla uygular.
7) Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
8) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk geliştirir.
9) Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak üretir.
10) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
11) Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.
12) Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirir; bilgi ve becerilerini sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
13) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
14) Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
15) Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
16) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17) Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.
18) Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı’nın İleri Düzeyi’nde tanımlanan bilgisayar kullanma yetkinliğine dayalı olarak alanının gerektirdiği ölçüde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
19) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

Mezunların İstihdam Profilleri
Mimarlık bölümü mezunları kamu ve özel sektörün projelendirme ve inşaat birimlerinde uygulamacı, tasarımcı ve kontrolör olarak görev alabilirler. Ayrıca, kendi işyerlerini kurarak kamu ve özel sektör projelerinde de istihdam edebilirler. Yükseköğretim kurumlarının mimarlık ve ilgili bölümlerinde ve araştırma merkezlerinde eğitimci ve araştırmacı olarak çalışabilirler. Diğer çalışma olanakları ise mesleğe özgü bir diğer olanak ise ulusal ve uluslararası proje yarışmalarına katılmaktır.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu bölümünün lisans programını başarı ile tamamlayanlar aynı bölümde yüksek lisans ve/veya doktora yapabilecekleri gibi, bazı başka alanlarda da lisansüstü programlara başvurabilirler. Lisans eğitimini tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve bilim sınavını başarmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma İstanbul Esenyurt Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca yapılmaktadır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Öğretim Programı” bölümünde her ders için ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları
“Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümündeki koşulları sağlayan öğrenciler mezuniyet hakkı kazanır.

Eğitim Türü
Bu program tam zamanlıdır.

İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr.M. Erdal Eren, erdaleren@esenyurt.edu.tr, Tel: +90 (212) 444 9 123