Anasayfa / Sağlık Bilimleri Fakültesi / Sosyal Hizmet Bölümü
Sosyal Hizmet Bölümü
 
Düzey (Lisans), TYYÇ: 6. Düzey, QF-EHEA: 1. Düzey, EQF-LLL: 6. Düzey
Program Hakkında Genel Bilgi
Sosyal Hizmet, Sosyal Çalışma  aşta sosyoloji, felsefe ve siyaset bilimi alanlarını birleştiren çok disiplinli teori, araştırma ve uygulama alanıdır. Çok-disiplinli yapısıyla öne çıkan sosyal çalışma alanı, bir yandan insan bilimleri arasındaki kavramsal ortaklıklara ve kesişmelere yaslanmaktadır; diğer yandan ise konu edindiği “yoksulluk”, “dışlanma”, “gençlik” ve “göç” gibi sorunlu konulara somut çözümler üretmektedir. Bu haliyle sosyal çalışma kent alanlarının merkezinde ve çevresinde kamusal alanların kurulmasını kendisine dert edinmektedir. Sosyal çalışma bölümü, sorunlu alanların çözümüne dair uygulanması gereken kamu politikalarının oluşturulması ve bu politikalara uygun kurumların – gerek yerel ölçekte gerekse de ülke çapında, inşasına dair yaklaşımların geliştirilmesini hedeflemektedir.

Programın Amacı
Sosyal hizmet alanında gerek kuramsal gerekse uygulamalı ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik sahibi uzmanlar yetiştirmektir. Ayrıca disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin zorunluluklarını kavramış olan mezunların ekip çalışması ilkelerini özümseyerek görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirebilecek niteliklere sahip olmaları amaçlanmaktadır.

Programın Hedefleri
1) Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgi kazandırmak,
2) Sosyal hizmetin farklı alanlarında sahip olduğu, ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanmasını sağlamak,
3) Dünyada ve kendi ülkesinde gerçekleşen sosyal olaylar arasındaki ilişkiyi insan üzerinde yaratabileceği etkileri de dikkate alarak analiz etme becerisi kazandırmak,
4) Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirmesini sağlamak,
5) Disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini özümsemesini sağlamak,
6) Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsemesini, bu doğrultuda teknolojik değişim ve yenilikleri takip ederek bilgilerini sürekli güncelleyebilme yetkinliği kazanmasını sağlamak,
7) Araştırma, girişimcilik, çevresi ile etkili iletişim kurma becerilerini kazandırmak,
8) Sorumluluk ve risk alma yetkinliğini kazandırmak,
9) Üniversitelerin Sosyal Hizmet Bölümü veya ilgili bölümlerinde akademisyen olarak çalışabilecek mezunlar ile, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kamu ve Özel Kuruluşlar, Yerel Yönetimler ve bağlı birimleri, Sivil Toplum Örgütleri, Uluslararası Örgütler vb. alanlarda çalışabilecek bilgi, beceri ve yetkinlikte mezunlar yetiştirmek.

Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Sosyal Hizmet' alanında Lisans Derecesi verilir..

Derecenin Düzeyi
240 AKTS kredisinden oluşan Lisans Programıdır ve gerekli AKTS kredileri ile düzey tanımlayıcıları, Avrupa Yükseköğretim Alanı HE (QF-EHEA) için Avrupa Nitelikler Çerçevesi (European Qualifications Framework)’nde Birinci Seviye (Lisans) ve Türkiye Yükseköğretim Alanı Nitelikler Çerçevesi’nde 6. seviye niteliklerine göre belirlenir. Bunun yanısıra, düzey tanımlayıcıları, Yaşamboyu Öğrenim (EQF-LLF) için Avrupa Nitelikler Çerçevesi’nde belirlenmiş 6. seviye yeterliliklerini karşılamaktadır.
 
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre, bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedirler.
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması
İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğrencileri bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği ve AKTS karşılığı, İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde verilen derse uygun olması ve ilgili fakülte / enstitü / yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrenciler bu programda mevcut olan 240 AKTS karşılığı bulunanan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek zorundadırlar.

Programın Profili
Sosyal Hizmet, bireylerin, ailelerin, grupların ve toplumun yaşam kalitelerini, koşulları değiştirerek ya da mevcut koşullardan daha etkin biçimde yararlanılmasını sağlayarak arttırmayı hedefleyen çalışma alanıdır. Alanın, sosyal çalışmacı/sosyal hizmet uzmanı olarak adlandırılan uygulayıcıları, birey, aile, grup ve toplumun sorunlarla baş etme kapasitelerini geliştirecek sosyal politika ve programların planlanıp hayata geçirilmesine gayret gösterirler. Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu’na göre sosyal hizmet faaliyetlerinin belirlenmesinde, ülke ihtiyaçlarına öncelik verilirken, ulusal değerler kadar evrensel değerleri de gözeten bir yaklaşım izlenmelidir. Sosyal hizmetlerin odaklandığı konular genel anlamda evrensel olmakla birlikte, uygulamaların kültürel, tarihsel ve sosyo-ekonomik koşullara bağlı olarak ülkeden ülkeye, zamandan zamana çeşitlilik gösteren öncelikleri vardır. Mesleğin insan hakları ve sosyal adalet temelli ilkeleri, hem ulusal hem de uluslararası etik değerlerini temsil etmektedir. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü, öğrencilerine verdiği eğitimde, tüm bu tanım, ilke ve hedefleri göz önünde bulundurur. Program belirlenirken, geleceğin sosyal hizmet çalışanlarının ihtiyaç duyacakları bilimsel teorik bilgiyi kazanmaları, mesleğin gerektirdiği etik değerleri özümsemeleri ve iş yaşamına başladıklarında ilk adımlarını özgüven içinde atmalarını sağlayacak ölçüde uygulama pratiğine sahip olmaları hedeflenmiştir. Sosyal Hizmet Bölümü, 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir.

Programın Öğrenme Çıktıları
1) Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
            1. 1) Dünyadaki sosyal olayları ve doğurduğu sonuçları tanımlar.
            1. 2) Ülkesindeki sosyal yapıyı tarif eder.
            1. 3) İnsanın gelişimini ve sosyal çevresi ile etkileşimini tanımlar.
            1. 4) Ulusal ve uluslararası mevzuatı sıralar.
            1. 5) Sosyal politika ve programları tarif eder.
            1. 6) Görüşme ilke ve tekniklerini sıralar.
            1. 7) Rapor yazma ve sunuma ilişkin süreçleri tanımlar.
            1. 8) Sınıf, ırk, cinsiyet, yaş, engellilik, cinsel eğilim, din, kültür, sağlık, coğrafya, hayata bakış ve beklentiler açısından farklılıklar taşıyan birey, aile, grup ve toplumda karşılaşılan sorunların çözüm yolları ve müdahale tekniklerini tanımlar.
2) Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
            2. 1) Dünyadaki sosyal olayları ve doğurduğu sonuçları yorumlar.
            2. 2) Ülkesindeki sosyal yapıyı analiz eder.
            2. 3) İnsanın gelişimini ve sosyal çevresi ile etkileşimini açıklar.
            2. 4) Ulusal ve uluslararası mevzuatı yorumlayarak alanında kullanır.
            2. 5) Sosyal politika ve programları takip eder.
            2. 6) Uygun görüşme ilke ve tekniklerini kullanır.
            2. 7) Sınıf, ırk, cinsiyet, yaş, engellilik, cinsel eğilim, din, kültür, sağlık, coğrafya, hayata bakış ve beklentiler açısından farklılıklar taşıyan birey, aile, grup ve toplumda karşılaşılan sorunların giderilmesine ilişkin uygun çözüm yolları ve müdahale teknikleri kullanır.
3) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
4) Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
5) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
6) Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.
7) Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
9) Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
10) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
11) Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
12) Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13) Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı’nın İleri Düzeyi’nde tanımlanan bilgisayar kullanma yetkinliğine dayalı olarak alanının gerektirdiği ölçüde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
15) Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.
16) Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde tanımlar.
17) Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
18) Sosyal hizmet alanında karşılaşılabilecek sorunları öngörüp gerekli tedbirleri alır.
19) İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine, geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
20) Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
21) Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
22) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

Mezunların İstihdam Profilleri
Sosyal Çalışma bölümünden mezunlar yerelden genele, yurtiçinden yurtdışına kadar geniş ölçekli bir istihdam sahasına sahiptir. “Sosyal hizmet uzmanı” unvanı ile belediyelerde ve kamuda iş bulabilen mezunlar aynı zamanda ulusal ya da uluslararası sivil toplum kuruluşlarında görev alabilmektedir. Türkiye’de gelişmeye açık olan bu alan sağlık, eğitim, yoksulluk, özel eğitim, hukuk, gençlik sorunları, psikoloji ve kültür konularında somut projeler üreterek kamuya ve kamusal kültüre katkı sunmaktadır. Mezunlar aldıkları insan bilimleri formasyonu sayesinde akademik kariyer için gerekli temel zemini de edinebilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu bölümünün lisans programını başarı ile tamamlayanlar aynı bölümde yüksek lisans ve/veya doktora yapabilecekleri gibi, bazı başka alanlarda da lisansüstü programlara başvurabilirler. Lisans eğitimini tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve bilim sınavını başarmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma İstanbul Esenyurt Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca yapılmaktadır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Öğretim Programı” bölümünde her ders için ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları
“Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümündeki koşulları sağlayan öğrenciler mezuniyet hakkı kazanır.

Eğitim Türü
Bu program tam zamanlıdır.

İletişim Bilgileri