Anasayfa / Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Programı
Düzey ( Önlisans), TYYÇ: 5. Düzey, QF-EHEA:Kısa Düzey, EQF-LLL: 5. Düzey
Program Hakkında Genel Bilgi
1985 yılında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde Türkiye'nin ilk Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı olarak öğretime başlamıştır.
Programdan mezun olanlar; özel ve kamuya ait sağlık kuruluşlarının klinik, poliklinik, laboratuar, ameliyathane, acil servis gibi tıbbi birimlerde çalışmaktadırlar. Bu yanında sağlık kurulu, hasta kabul, hasta dosyaları arşivi gibi idari birimlerde de görev yapmaktadırlar. Eğitim dili Türkçedir.
Programın temel amacı sağlık kurum ve kuruluşlarının tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında ihtiyaç duyduğu mesleki eğitim almış tıbbi sekreterleri yetiştirmektir.
Bölümün teknolojik alt yapı ve eğitim öğretim olanakları öğrencilerin mesleki hayatlarında karşılaşacakları görev ve sorumlulukları alabilme becerileri kazanmalarına imkân verecek şekilde organize edilmiştir.
 
Programın Amacı
Sağlık kuruluşlarında, sekretarya hizmetlerini yürütebilen; hastalıkların tanı, teşhis ve tedavileri ile ilgili kayıt işlemlerini yapabilen; tıbbi, idari ve istatistiki dokümanları hazırlayabilen; dokümanları düzenleyerek arşivleyebilen; arşiv düzenleyip, geliştirebilen; hasta kabul ve dosya işlemleri ile hastaları muayeneye hazırlayan; çalıştığı birimin yazılı ve sözlü iletişimini sağlayan sağlık teknikerlerini yetiştirmektir.
Programın Hedefleri
 
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik' alanında Önlisans Derecesi verilir.
 
Derecenin Düzeyi
120 AKTS kredisinden oluşan Önlisans Programıdır ve gerekli AKTS kredileri ile düzey tanımlayıcıları, Avrupa Yükseköğretim Alanı HE (QF-EHEA) için Avrupa Nitelikler Çerçevesi (European Qualifications Framework)’nde Kısa Seviye (Ön Lisans) ve Türkiye Yükseköğretim Alanı Nitelikler Çerçevesi’nde 5. seviye niteliklerine göre belirlenir. Bunun yanısıra, düzey tanımlayıcıları, Yaşamboyu Öğrenim (EQF-LLF) için Avrupa Nitelikler Çerçevesi’nde belirlenmiş 5. seviye yeterliliklerini karşılamaktadır..
 
Kabul ve Kayıt Koşulları
Türk öğrenciler için Türkiye’deki herhangi bir yükseköğretim kurumunda ön lisans programında öğrenim görebilmek için, öğrencilerin, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ulusal öğrenci seçme sınavına girmeleri zorunludur. Öğrenciler, bu sınavdan aldıkları puana (YGS-6) göre, ÖSYM tarafından tercihleri doğrultusunda bu programlara yerleştirilirler.
Yükseköğretim kanununa göre, Meslek Yüksekokulu programlarında öğrenim görmek isteyen öğrenciler, seçecekleri ön lisans programının mezun oldukları meslek liselerindeki alanlarıyla uyumlu olması durumunda iki yıllık ön lisans programlarında öğrenim görmek üzere, sınava girmeden başvuruda bulunabilirler. Bu öğrenciler, mezun oldukları meslek lisesinin türüne ve genel not ortalamalarına göre ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilirler.
 
Önceki Öğrenmenin Tanınması
İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğrencileri bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği ve AKTS karşılığı, İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde verilen derse uygun olması ve ilgili fakülte / enstitü / yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
 
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrenciler bu programda mevcut olan ve 120 AKTS karşılığı bulunan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 30 günlük zorunlu stajı tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek zorundadırlar.
 
Programın Profili
Program 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Her yarıyılda 30 AKTS olmak üzere toplamda 120 AKTS'lik ders bulunmaktadır. Derslerin %75'i zorunlu %25'ise seçmelidir. (90 AKTS zorunlu 30 AKTS seçmeli ders) Seçmeli derslerin %60'ı program içi (18 AKTS ), %40'ı ise okuldaki diğer programlardan ve üniversitenin seçmeli dersler havuzundaki derslerden (12 AKTS) seçilebilmektedir. Dersler dönemliktir.
Tıbbi dokümantasyon dersinin uygulaması için (4 dönem) haftada 1 gün olmak üzere Hacettepe üniversitesi hastanelerinde uygulama yapılmaktadır.
Programdaki dersler (tıbbi dokümantasyon, bilgisayar, on parmak yazım teknikleri, hastalıkların uluslar arası sınıflandırması) genelde uygulamaya yönelik derslerdir.
 
Programın Öğrenme Çıktıları
1. Tıp alanında kullanılan terimleri doğru yazıp, düzgün telaffuz eder.
2. Tıbbi istatistikler ile ilgili verileri derler ve bilimsel metotlarla analiz ederek sonuçları periyodik olarak ilgililere raporlar.
3. İnsan vücudunun temel yapısını ve önemli sistem hastalıklarını tanır.
4. Tıbbi sekreterlik ilkelerini ve kurallarını bilir. Hasta haklarına ve hasta mahremiyetini korur.
5. Türkçeyi ve beden dilini doğru, etkili kullanır.
6. Kurum içi ve dışı yazışmaları yapar, belgeleri sınıflayıp dosyalar, organize eder ve dosyalama tekniklerine göre arşivler.
7. Örgüt içi ile dışı sözlü ve yazılı iletişim kurar.
8. Hastalıkları-işlemleri ve sağlıkla ilgili sorunları belirlenen uluslararası sınıflandırma sistemlerine göre kodlama işlemlerini yapar.
9. Hasta ve hasta yakınlarına danışmanlık hizmeti sunar.
10. İş hayatında karşılaştığı sorunları hızlı ve etkin şekilde çözer.
11. Meslek uygulamaları için gerekli olan bilgisayar ve ofis cihazlarını etkin şekilde kullanır.
12. Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
 
Mezunların İstihdam Profilleri
Sağlık teknikeri ünvanı ile mezun olup işe başlayan mezunlarımız sağlık sektörünün her alanında çalışabilme olanağına sahiptir. Önemi ve etkinliği giderek artan bir meslek olması nedeniyle iş bulma olanağı oldukça geniştir. Özel ve kamu sağlık kuruluşlarının çeşitli birimlerinin yanısıra; yataksız tedavi kuruluşları, özel sağlık poliklinikleri, il sağlık müdürlükleri, tıbbi araştırma e- yayın şirketleri, tıbbi malzeme firmaları, dispanserler, görüntüleme merkezleri ve doktor muayenehaneleri de mezunlarımızın istihdam alanları içerisindedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yolu ile ilgili Fakülteye geçebilirler..
 
Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma İstanbul Esenyurt Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca yapılmaktadır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Öğretim Programı” bölümünde her ders için ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
 
Mezuniyet Koşulları
“Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümündeki koşulları sağlayan öğrenciler mezuniyet hakkı kazanır.
 
Eğitim Türü
Bu program tam zamanlıdır.
 
İletişim Bilgileri
Program Başkanı: Öğr. Gör. Özge ÇONAK, ozgeconak@esenyurt.edu.tr, Tel: +90 (212) 444 9 123