Anasayfa / Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı
Düzey ( Önlisans), TYYÇ: 5. Düzey, QF-EHEA:Kısa Düzey, EQF-LLL: 5. Düzey
Program Hakkında Genel Bilgi
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama elemanı; firmalarca satışa arz edilen ilaçları, medikal araç ve gereçleri doktor, eczacı ve ilgili kurumlara tanıtarak satışını sağlar. Hızla gelişen rekabet ortamında yeni gelişen tanıtım ve satış yöntemlerini takip etmek büyük önem taşımaktadır.
 
Programın Amacı
İlaç sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaç duyduğu temel mesleki bilgi ve alt yapıya sahip kaliteli personel yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Eczacılık Fakültesi, Tıp fakültesinin desteğiyle mevcut programlar içerisinde en iyi eğitim ve öğretim kadrosuna sahip olduğumuz görülmektedir.
 
Programın Hedefleri
Sağlık sektörü (ilaç, medikal ve kozmetik) hızla büyüyen ve gelecek vaad eden bir sektördür. Önemli ve hızlı bir gelişme gösteren bu sektör ile birlikte konusunda yetişmiş, uzman eleman ihtiyacı da önem kazanmıştır. Tıbbi mümessillik mesleği, öncelikle ilaç ve ilaç dışı ürünlerin tanıtımından sorumlu olmakla birlikte, bu meslek mensuplarının güncel bilgilere sahip olması ve beraberinde kanıta dayalı, şeffaf ve etik olarak görevlerini gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Diğer bir önemli nokta, Tıbbi Mümessillerin ürünleri hakkında en doğru bilgiyi aktarabilmeleridir. Bunun en güzel yolu profesyonel eğitimciler eşliğinde uygun ve kaliteli eğitim almaktan geçmektedir.
 
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Tıbbi Laboratuar Teknikleri' alanında Önlisans Derecesi verilir.
 
Derecenin Düzeyi
120 AKTS kredisinden oluşan Önlisans Programıdır ve gerekli AKTS kredileri ile düzey tanımlayıcıları, Avrupa Yükseköğretim Alanı HE (QF-EHEA) için Avrupa Nitelikler Çerçevesi (European Qualifications Framework)’nde Kısa Seviye (Ön Lisans) ve Türkiye Yükseköğretim Alanı Nitelikler Çerçevesi’nde 5. seviye niteliklerine göre belirlenir. Bunun yanısıra, düzey tanımlayıcıları, Yaşamboyu Öğrenim (EQF-LLF) için Avrupa Nitelikler Çerçevesi’nde belirlenmiş 5. seviye yeterliliklerini karşılamaktadır..
 
Kabul ve Kayıt Koşulları
Türk öğrenciler için Türkiye’deki herhangi bir yükseköğretim kurumunda ön lisans programında öğrenim görebilmek için, öğrencilerin, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ulusal öğrenci seçme sınavına girmeleri zorunludur. Öğrenciler, bu sınavdan aldıkları puana (YGS-6) göre, ÖSYM tarafından tercihleri doğrultusunda bu programlara yerleştirilirler.
Yükseköğretim kanununa göre, Meslek Yüksekokulu programlarında öğrenim görmek isteyen öğrenciler, seçecekleri ön lisans programının mezun oldukları meslek liselerindeki alanlarıyla uyumlu olması durumunda iki yıllık ön lisans programlarında öğrenim görmek üzere, sınava girmeden başvuruda bulunabilirler. Bu öğrenciler, mezun oldukları meslek lisesinin türüne ve genel not ortalamalarına göre ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilirler.
 
Önceki Öğrenmenin Tanınması
İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğrencileri bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği ve AKTS karşılığı, İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde verilen derse uygun olması ve ilgili fakülte / enstitü / yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
 
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrenciler bu programda mevcut olan ve 120 AKTS karşılığı bulunan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 30 günlük zorunlu stajı tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek zorundadırlar.
 
Programın Profili
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama bölümünün temel hedefi; ilaç sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaç duyduğu temel mesleki bilgi ve altyapıya sahip kaliteli personel yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü, öğrencilerini tıbbi tanıtım hizmetlerinin verildiği birçok alanda istihdam edilecek şekilde yetiştirir. Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümünün etkileştiği ve etkileşmesinin istendiği paydaşlar Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, kamu ve özel eczaneleri, bölge ve ulusal düzeyde eczacı odaları, Üniversiteler, Sağlık Yüksek Okulları, Araştırma Kurumları, Mezunlar, birey ve aileler şeklinde özetlenebilir. Bölümümüz sahip olduğu eğitim ve araştırmacı öğretim üyesi kadrosu ile öğrencilerine en iyi şekilde eğitim vermeye çalışmaktadır. Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü öğrencileri Staj Eğitim Komisyonunun belirlediği tarihlerde ve yerlerde staj yapmak zorundadırlar. Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümünde verilen dersler tıbbi tanıtım ile ilgili bilgi ve mesleki beceri kazandıran alan dersleri ile tarih, Türkçe, İngilizce, Bilişim ve İletişim teknolojileri vb. derslerden oluşmaktadır.
 
Programın Öğrenme Çıktıları
1)Tıbbi tanıtım ile ilgili temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
2) Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
3) Mesleği ile ilgili etik değerleri bilir ve bu değerleri gözeterek çözüm önerilerini geliştirir.
4) Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
5) Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bağımlı ve bağımsız görevleri yerine getirir.
6) Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için sağlık ekibi üyeleri ile işbirliği yapar.
7) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
8) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre içinde proje ve etkinliklere katkı verir.
9) Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
10) Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir.
11) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak tıbbi tanıtım ve pazarlama ile ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
12) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır
13) Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişimlere duyarlıdır.
14) Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
15) Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
16) Fotoğrafla ilgili temel düzeyde bilgi sahibi olmak
17) Ekonomik hayatı ve işletmenin iç ve dış çevresini analiz eder.
18) Mesleği için gerekli matematiksel hesaplama vce analizleri yapabilir.
19) Araştırma yapma yeterliklerini kazanır.
 
Mezunların İstihdam Profilleri
Programdan mezun olanlar Tıbbi Satış Mümessili unvanı alıp faaliyet konuları ilaç ve medikal olan işletmelerde çalışabilmektedirler. İlaç tanıtım elemanları deneyim ve başarılarına göre çalıştığı firmanın idari kademelerine (bölge şefliği, müdürlük vb.) yükselebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yolu ile ilgili Fakülteye geçebilirler..
 
Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma İstanbul Esenyurt Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca yapılmaktadır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Öğretim Programı” bölümünde her ders için ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
 
Mezuniyet Koşulları
“Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümündeki koşulları sağlayan öğrenciler mezuniyet hakkı kazanır.
 
Eğitim Türü
Bu program tam zamanlıdır.
 
İletişim Bilgileri
Program Başkanı: Öğr. Gör. İsa DEMİRKOL, isademirkol@esenyurt.edu.tr, Tel: +90 (212) 444 9 12