Recently added item(s)
Programlar

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İŞLETME ANABİLİM DALI

İşletme Yönetimi MBA TEZLİ/TEZSİZ

İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, geleceğin başarılı profesyonel yöneticileri olma potansiyeline sahip öğrencilere eğitim temelini kazandırmaya yönelik hazırlanmıştır. Programa katılmanın ön koşullarından biri lisans mezunu olmaktır. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilerden şunlar beklenir:

  • profesyonel yönetime ilişkin temel kavramların, araçların ve teorilerin tam ve bütünleşmiş bilgisi,
  • işletmeyle ve işletmenin sorunlarıyla yaratıcı ve etkili bir şekilde ilgilenebilmek için gereken davranışsal ve analitik beceriler,
  • işletmelerin faaliyet gösterdiği ekonomik, politik, teknolojik ve sosyal ortamları kavrama yetisi,
  • işletmenin hem iç hem dış yönetimsel işlerinde profesyonel ve kişisel doğruluk ve sosyal sorumluluk anlayışı.

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı her öğrencinin, ders programını seçtiği kariyer veya işe en iyi şekilde hazırlanmaya yönelik şekillendirebilmesi için çok geniş bir çeşitlilik sunmaktadır. Programda belirli bir alanda yoğunlaşmak zorunlu olmasa da, birçok öğrenci ders programlarını aşağıda belirtilen, piyasanın yönlendirdiği alanlarda yoğunlaştırmayı tercih etmektedir. Öğrenciler ihtiyaç ve isteklerine göre bir veya birkaç alanda yoğunlaşabilirler veya çeşitli seçmeli dersler seçerek yüksek lisans çalışmalarını daha genel bir işletme alanında gerçekleştirebilirler.

Yönetim ve Organizasyon TEZLİ/TEZSİZ

Tüm dünyada Yönetim ve Organizasyon yüksek lisans ve doktora programları üniversitelerin en itibarlı programları konumundadır. Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans Programı’nın amacı Türkiye ve dünyanın önde gelen işletmelerinde çalışabilecek uzmanlar yetiştirmek ve öğrencilere ABD ve dünyanın önde gelen yüksek lisans programları ile eş değer düzeyde uzmanlık sağlamaktır. Diğer bir amacı da hızla değişen iş dünyasında rekabet edebilir öğrenen organizasyonlara sahip olması gereken firma lider ve yöneticilerine kapsamlı çağdaş Yönetim ve Organizasyon eğitimi vermektir. Programımızın en önemli hedeflerinden biri, katılımcılara rekabetin gittikçe artan oranda yaşandığı iş dünyasında, gereksinim duydukları analitik düşünme, zor şartlarda isabetli karar verme, üstün yönetim becerileri eğitimi sunmak ve onları gerçek hayatta karşılaşabilecekleri en güncel stratejik, yönetsel ve sektörel gelişmeler karşısında hazırlıklı olmalarını sağlayacak bilgilerle donatmaktır. Söz konusu program yoğundur ve öğrencilerden bilimsel yayın yapmaları ve akademik olarak bu alana katkıda bulunmaları beklenmektedir. Burada amaç, dünya üzerinde yönetim uygulamalarını etkileyen kritik konulara ilişkin bilgi yaratma ve bu bilgileri paylaşmadır.

Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi TEZLİ/TEZSİZ

Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi programında, sağlık sistemlerinin performansını arttırarak toplumun sağlık seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunacak, profesyonel yöneticilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu maksatla, ülkemizin ihtiyaç ve şartlarına uyan bilimsel sağlık politikalarının belirlenmesi, planlanması, kaynakların temini, ekonomi ve finansmanı, organizasyonu ve yönetilmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı sağlayacak olan, muhasebe, toplam kalite yönetimi vb. sağlık hizmetleri ve kurumları yönetimini içeren derslerden oluşan bir eğitim programı uygulanacaktır.

PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI

Klinik Psikoloji TEZSİZ

Günümüzde modern yaşamın getirdiği stres ve rekabet ortamı, ruhsal sağlığa atfedilen değeri ve klinik psikologlara olan gereksinimi arttırmaktadır. Bu bağlamda klinik psikoloji alanında yetişecek bilim insanlarına olan ihtiyaç gün geçtikçe fazlalaşmaktadır. Kişinin ruh sağlığının bozulması, işlevselliğini her alanda olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir. Ruh sağlığı bozuk olan bireyler, toplumsal hayata uyumda zorlanacak ve günlük yaşamlarında sorun yaşayacaklardır. Klinik psikolojinin, bireylerin ruh sağlığını koruyarak ve iyileştirerek, hayat kalitelerini yükseltmeyi amaçlaması bu alanın önemini ortaya koymaktadır. Klinik psikoloji programında, var olan ve yeni müdahale ve değerlendirme yöntemlerinin araştırılması ve uygulanması üzerinde uzmanlaşarak, toplumun sağlık seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunacak klinik psikoloji uzmanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla, ülkemizin ihtiyaç ve şartlarına uygun psikolojik ihtiyaçların belirlenmesi, müdahale yöntemlerinin geliştirilmesi, ruh sağlığı koruma çalışmalarının yapılmasını içeren derslerden oluşacak bir ders programı hazırlanmıştır. Bu programdan mezun olacak öğrenciler "Klinik Psikoloji Yüksek Lisans" diploması alırlar, çeşitli hastanelerde, psikoterapi ve danışmanlık merkezlerinde, üniversitelerin psikoloji bölümleri vb. alanlarda çalışma imkanına sahiptirler.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Web Sayfamızı Ziyaret Etmek İçin Tıklayabilirsiniz.  
İşletme Anabilim Dalı Programlarımıza Başvuru Koşulları ve Gereken Evraklar Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız.
İşletme Anabilimdalı Programlarımıza Başvuru İçin Tıklayınız.

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI

İş Sağlığı ve Güvenliği TEZLİ/TEZSİZ

İş Sağlığı ve Güvenliği, çalışanların güvenli ortamlarda ve koşullarda çalışmalarını amaçlayarak, hem yapılan işin hem de çalışma ortamının kalitesini iyileştirmeyi benimseyen bir kavramdır. İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu işverenleri ve işletmelerde çalışanlardan sorumlu personeli, iş yerinde kazaya sebebiyet verebilecek her türlü etkeni tespit etmek, gerekli önlemleri almak, çalışma ortamında oluşabilecek riskleri belirlemek ve bunlardan kaçınmak, kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek, risklerle kaynağında mücadele etmek gibi yükümlülükleri yerine getirmekle sorumlu tutmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı ile katılımcıların değişen ve gelişen çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği kavramına hakim, sahip olduğu bilgiyi çalışma hayatında karşılaşacağı teorik ve uygulamalı sorunların üstesinden gelebilecek şekilde kullanabilen bu sayede çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve çalışanların sağlığının korunması amaçlarını sağlayabilecek nitelikte uzmanlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 6331 sayılı yasa ile işletmelerin iş güvenliği elemanı çalıştırma zorunluluğu mevcuttur ve bu konuda yetişmiş eleman sayısı oldukça azdır. Bu program ülkemiz çalışma mevzuatının da üyesi bulunduğu ILO normlarına ve Avrupa Topluluğu Sözleşmesi doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliği yönergelerine uygunluk sağlayacaktır.

Dört yarıyıl süren programın ilk iki yarıyılında temel konuları içeren dersler yer almaktadır. Farklı iş kollarındaki risklerin incelenmesi ve bilimsel araştırma yöntemleri programın ana hattını oluşturmaktadır. Programın son iki yarıyılı tez çalışmasından oluşmaktadır.

Fen Bilimleri Enstitüsü Sayfamızı Ziyaret Etmek İçin Tıklayabilirsiniz.
İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Programlarımıza Başvuru Koşulları ve Gereken Evraklar Hakkında Bilgi İçin Tıklayabilirsiniz.
İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilimdalı Programlarımıza Başvuru İçin Tıklayınız.