Ders İçerikleri

1. YARIYIL
Kodu Ders Adı T U K AKTS
BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2 2 3 4
Bu ders öğrencilere günlük yaşamlarında ve mesleki kariyerlerinde yardımcı olacak temel bilgisayar kullanımını ve bilgisini kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda bilgisayar donanımları ve yazılımları ile ofis programları incelenir. Bu ders sonunda öğrencilerin bilgi teknolojisi ortamında çalışabilecek yeterli bilgiyi almış olması sağlanır. Öğrencilerin bilgi teknolojisi ortamında çalışabilecek yeterli bilgiyi almış olması ve ağ ve internet teknolojilerini kullanabilecek düzeye getirilmesi sağlanır. Bilgisayara giriş (tanımı, tarihi gelişimi, bilgisayar türleri), Sayı ve kodlama sistemleri (bit ve bayt kavramları), Bilgisayar donanımı Yazılım , İşletim sistemi yazılımları, Windows XP işletim sistemi, Ofis programları ve uygulamaları; Kelime işlemciler (Microsoft Word ve uygulamaları) Veri ve grafik işlemciler (Microsoft Excel ve uygulamaları), Sunu hazırlama (Microsoft Powerpoint ve uygulamaları), Bilgisayar Ağları (bilgisayar ağının tanımı, bileşenleri, türleri, topolojileri), İnternet (tanımı, kısaca tarihçesi, internet, ile ilgili temel kavramlar, tarayıcılar), HTML dili ve web sayfası hazırlama, HTML Editörü (Microsoft Frontpage), Veri iletişimi ve bilgi ağları kullanma, (e-posta, tartışma grupları, dosya transferi, forumlar, arama motorları), Bilgisayar Virüsleri (tanımı, temel kavramlar, antivirüs programları), Dosya sıkıştırma programları konuları işlenmektedir.
MAT 115 MATEMATİK-I 3 0 3 5
Bu dersin amacı, öğrencilere uygulayacağı istatistiksel teknikler için gerekli olan temel matematik konularını kavratmaktır. Bu amaçla, gerçek sayılar, üssel ve köklü ifadeler, denklemler, eşitsizlikler, fonksiyonlar ve grafikleri, doğru, parabol, doğrusal denklem sistemleri, üslü ve logaritmik fonksiyonlar, matrisler, determinantlar aktarılacaktır.
MIM 111 Sanat Tarihi 3 0 3 3
Dersin amacı, Antik dönemden itibaren 17. yy.a kadar olan dönemin temel sanat ve mimarlık tarihi bilgilerini aktarmaktır. Temel tasarım kuramı inşa edilmiş binaların çözümlenmesi yoluyla -strüktür, mekan gelişimi, yaşam tarzındaki değişimlerin mimarlığa yansıması- aktarılmaktadır. Ders Anadolu ve Ege'deki erken yerleşmeleri, Antik Yunan ve Roma mimarlığını, Bizans mimarlığını, Romanesk, Gotik, Rönesans mimarlığını, Anadolu Türk Sanatı, Osmanlı Sanatı, Ortaçağ Avrupa Sanatı, Vitruvius, Alberti, Filarete, Michelangelo, Serlio, Palladio'nun eserlerini kapsar. Ders, kronolojik yöntemle aktarılır.
PSI109 GENEL PSIKOLOJİ I 3 0 3 6
Psikolojinin tanımı, temel konuları, kavramları, ilgi alanları, psikolojinin tarihsel gelişimi, araştırma yöntemleri, duyum ve algı, bilinç, öğrenme.
PSI 107 FELSEFE 3 0 3 5
Ders kapsamında, bilimsel düşüncenin tarihsel gelişimi, bilim felsefesi, eleştirel düşünme kavramının gelişimi, eleştirel düşünmenin bilimsel düşünme biçimi ve uygulamalarındaki yeri yer almaktadır. Psikolojide felsefenin etkisi, yapısalcılık, işlevselcilik, çağrışımcılık vurgulanacaktır.
SOS103 SOSYOLOJİ 3 0 3 5
Sosyolojinin tanımı, konusu, kapsamı, temel ilke ve özellikleri, temel kavramları, yöntem ve araştırma teknikleri, çalışma alanları, diğer bilimler ile ilişkisi, sosyolojik ele alış, sosyolojik bakış açısı geliştirme, sosyolojinin dünyada ortaya çıkış koşulları (ilçağ, ortaçağ, yeniçağ, yakınçağ), sosyolojinin 19.yüzyılda ortaya çıkışında kuramsal yaklaşımlar (Saint Simon, Auguste Comte, Karl Marks, Herbert Spencer, Emil Durkheim, Max Weber, Ferdinand Tönnies, George Simmel), sosyolojinin Türkiye'de ortaya çıkış koşulları, ilk Türk sosyologlar ve sosyolojik anlayışları (Prens Sabahattin, Ziya Gökalp), toplumsal yapı ve toplumsal ilişkiler, değer ve normlar, anomi ve sapma.
SOS111 KÜÇÜK GRUPLAR SOSYOLOJİSİ  2 0 2 2
Küçük gruplar çalışmalarının tarihçesi, endüstri sosyolojisinin konuya etkisi (Taylorizm, Fordizm), genel sosyoloji ile küçük gruplar sosyolojisinin farkları, küçük gruplar sosyolojisinin genel amaçları, Georges Gurvitch’in konuyu ele alışı, toplumsal grup tanımları, toplumsal grupların kuruluş şekilleri, yapı, nitelik ve fonksiyonları, Simmel’in konuyu ele alışı, grup oluşumuyla ilgili teoriler, Jakob Levy Moreno ve sosyometri, grup hedefleri, ideolojisi, norm ve değerleri, toplumsal gruplarda liderlik, toplumsal grup tipleri, kalabalıklar psikolojisi, kamuoyu ve propaganda
Toplam 19 2 20 30
2. YARIYIL
Kodu Ders Adı T U K AKTS
ITUR104 Türk Dili 4 0 4 4
Dil nedir?, Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi; dil-kültür münasebeti, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe’nin ses yapısı, imla kuralları ve noktalama işaretlerinin uygulaması, Kompozisyonla ilgili genel bilgiler.
SOS104 İSTATİSTİK 3 0 3 4
İstatistiğin tarihçesi ve tanımı, istatistiksel verilerin düzenlenmesi, merkezi eğilim ölçüleri, merkezi dağılım ölçüleri, korelasyon katsayıları, olasılık teorisi, tesadüfi değişkenler, örnekleme ve örnekleme tahminleri.
SOS106 UYGARLIK TARİHİ 3 0 3 6
Uygarlık tarihi konusunda genel literatür, uygarlık kavramının doğuşu, uygarlık, modernite ve kültür, tarım başlangıcı, şehir devrimi, eskiçağ Anadolu ve Mısır uygarlıkları, Fenikeliler, Yunan uygarlığı, İslamiyet, Türkler ve Osmanlı İmparatorluğu.
PSI112 GENEL PSİKOLOJİ II 3 0 3 6
Zeka ve ölçümü, insan gelişimi, duygu, stress, sağlık ve sağlık psikolojisi, kişilik, psikolojik bozukluklar ve tedavi yöntemleri, sosyal psikoloji
SOS108 SOSYOLOJİ II 3 0 3 5
Toplumsallaşma, toplumsallaşmanın aracıları ve toplumsal gruplar, toplumsal kurumlar, ekonomi, siyaset, aile, din, eğitim ve boş zamanlar kurumları ve bunların temel özellik ve işlevleri, tabakalaşma, toplumsal hareketlilik ve tabakalaşma kuramları, kültür, temel kavramları, özellikleri ve işlevleri, toplumsal değişme, temel özellikleri,türleri, işlevleri ve toplumsal değişme kuramları.
SOH116 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI  3 0 3 5
Sosyal yapı kavramı, kuramlar, Osmanlının batıcılaşması ve toplumsal değişme, Atatürk devrimleri: Siyasal, hukuksal, kültürel devrimler, Türkiye’de siyaset, ekonomi, din, aile, eğitim gibi temel kurumların değişim ve dönüşümü, Türk sosyolojisinde Batıcılaşma ve toplumsal yapı tartışmaları, ikinci dünya savaşı ve sonrasında toplumsal yapı tartışmaları, 1960’larda sosyalizm, Osmanlı ve yapı tartışmaları, az gelişmişlik ve kalkınma modelleri, Türk toplumunun sorunları ve kimlik tartışmaları
Toplam 19 0 19 30
3. YARIYIL
Kodu Ders Adı T U K AKTS
YDL203 YABANCI DİL I  3 0 3 3
Basın bültenleri ve medya yazışmaları gibi çeşitli formlarda akademik ve profesyonel yazım çalışmaları, temel okuma, yazma, dinleme çalışmaları.
ATA 201  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  4 0 4 4
Yeniden Düzenleme Dönemi (Türk Devrimi) Cumhuriyetle Girilen Dönem (Siyasal, Toplumsal, Askeri ve Ekonomik, Hukuksal, Kültürel, Tüm Değişiklikler). Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Dış Politikası (Yapılan Tüm Antlaşmalar ve Paktlar, Atatürk İlkeleri ve Atatürk'ün Dayandığı Bütünleyici İlkeler. Türk Devrimi' nin Ulusal ve Evrensel Değeri.
SOS207 İKTİSAT SOSYOLOJİSİ 3 0 3 5
Ekonominin tanımı, temel kavramları, temelleri, toplumla ilişkileri, doğuşu, yasaları, siyasetle ilişkileri, dünya egemenlik ilişkileri ile bağlantıları, başlıca ekonomi akımları, merkantalizm, fizyokrasi, klasik iktisadi düşüncenin doğuşu, liberalizm, neo-klasik ve sosyalist iktisat teorileri, küreselleşme ve iktisadi boyutları.
SOS203 SOSYOLOJİ TARİHİ 3 0 3 4
Sosyoloji öncesi toplum düşüncesi (Aristo, Augustinus, İbn Haldun, Hobbes, Locke, Rousseau..), sosyolojinin habercileri (Vico, Montesquieu), ilk sosyologlar (Comte, Marx, Tocqueville, Durkheim, Pareto, Weber), modern sosyoloji (Simmel, Mead)
PSI201 SOSYAL PSİKOLOJİ I 3 0 3 5
Sosyal psikolojinin tanımı, konusu, tarihçesi, yöntemleri, biliş, sosyal algı, benlik, uyma ve sosyal etki, bilişsel uyumsuzluk ve sonuçları, tutum ve tutum değişimi.
PSI309 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ 3 0 3 5
Öğrenme tanımı, konusu, temel kavramları, öğrenme kuramları, öğrenmeyi etkileyen faktörler
SOS209 FELSEFE TARİHİ I 3 0 3 4
Felsefenin ortaya çıkış koşulları, İlkçağ felsefesi, Yunan feslefesi, Helenistik-Roma felsefesi, Ortaçağ felsefesi, patristik felsefe, skolastik felsefe
Toplam 22 0 22 30
4. YARIYIL
Kodu Ders Adı T U K AKTS
YDL206 YABANCI DİL II 3 0 3 3
Gazete, dergi, kısa hikayeler, radyo programları gibi basın bültenleri ve medya yazışmaları, akademik yazım teknikleri.
SOS202 SİYASET SOSYOLOJİSİ 3 0 3 5
Siyaset sosyolojisinin tanımı, kapsamı, temel kavramları, devlet, doğuşu, kökenleri, Doğu’da ve Batı’da tarihçesi, siyaset-iktidar ve devlet, ulus-devlet, anarşizm ve devlet sorunu, Batı düşüncesinde sivil toplum.
SOS206 SOSYAL TABAKALAŞMA 3 0 3 5
Konunun önemi, temel kavramlar ve tabakalaşma biçimleri, Marxist, Weberyen ve işlevselci tabakalaşma kuramları, çağdaş avrupa sosyolojisinde tabakalaşma, tabakalaşma ve toplumsal hareketlilik, küreselleşme ve tabakalaşma, Türkiye’de tabakalaşma tartışmaları.
SOS204 TÜRK SOSYOLOGLARI VE ESERLERİ 3 0 3 5
Sosyolojinin ortaya çıkış koşulları ve ilk dönemde kazandığı özellikler, Osmanlı'da sosyolojiye duyulan ilk ilgiler, Türkiye'de sosyolojinin akademi öncesi tarihi: Ahmet Şuayp, Ahmet Rıza vd., Sabahattin Bey, Ziya Gökalp ve sosyolojik görüşleri, 1930'larda Türkiye'de sosyoloji: DTCF sosyoloji kürsüsü, Hilmi Ziya Ülken, 1950 ve 1960'larda Türkiye'de sosyoloji çalışmaları, Mübeccel Belik Kıray, Şerif Mardin, Baykan Sezer ve sosyolojik yaklaşımları, günümüz sosyoloji tartışmaları.
PSI202 SOSYAL PSİKOLOJİ II 3 0 3 5
Saldırganlık, diğergam davranış, grup dinamikleri, önyargı ve ayrımcılık, liderlik, kişiler arası ve grup dinamikleri
SOS212 ÇAĞDAŞ ETİK KURAMLARI 2 0 2 3
Etik kavramı ve tanımları, meta, normatif ve uygulamalı etik, etik kuramları: teleolojik etik, deontolojik etik, haklar temeline dayalı etik, erdem temeline dayalı etik, sezgilere dayalı etik, kazuistik etik, etik eğitimi
SOS214 FELSEFE TARİHİ II 3 0 3 4
Rönesans felsefesi, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl aydınlanma felsefesi, 19. yüzyıl felsefe ve pozitivizm
Toplam 20 0 20 30
5. YARIYIL
Kodu Ders Adı T U K AKTS
IYB302 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3 0 3 5
Araştırma süreci (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama), başlıca bilimsel araştırma yöntemleri (deneysel yöntem, betimleme yöntemi, tarihi yöntem vd.), veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma teknikleri.
SOH209 KENT SOSYOLOJİSİ 3 0 3 4
Kent ve kentleşme kavramları, kentlerin ortaya çıkış koşulları ve tarihsel gelişimi, toplum kuramlarının kent çözümlemeleri, sosyolojinin kente yaklaşımı, kent kuramları, Türkiye'deki kent sosyolojisi çalışmaları, günümüz kentlerinde ortaya çıkan sorunlara çözüm arayışları, kent araştırmalarının söz konusu sorunlara yaklaşımı, gecekondulaşma, kentsel yenilenme ve küresel kentler.
SOS301 TÜRK İKTİSAD TARİHİ 3 0 3 4
İktisat tarihi tanımları, Batı’da iktisat tarihinin doğuşunu sağlayan teorik tartışmalar, iktisat tarihinin Türkiye’de ortaya çıkışı, Ömer Lütfi Barkan, Türk iktisat tarihinin 2. dönemi: iktisat fakültesinin kuruluşundan sonra iktisat tarihinin gelişimi, Mustafa Akdağ ve Sabri Ülgener’in çalışmaları, 1960’lı yıllar: Türkiye’de azgelişmişlik tartışmaları, 1970’li yıllar: iktisat tarihinde yeni paradigmalar, iktisat tarihinin 3. dönemi: kongreler dönemi ve mikro çalışmalar, 1990’lı yıllar: iktisat tarihçilerinin kendi disiplinleri üzerine düşünmeleri.
SOS303 ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİ 4 0 4 5
19. Yüzyıl sosyolojisinin izleri, yapısalcılık ve işlevselcilik, erken dönem Amerikan sosyolojisi, Chicago Okulu, Frankfurt Okulu, Annales Okulu, Parsons ve Merton, Modernleşme Kuramları, Wright Mills, Immanuel Wallerstein, Modernizm, Postmodernizm, Ulrich Beck, Michel Foucault.
SOS313 KÜLTÜR TEORİLERİ 3 0 3 5
Kültür kavramı, tanımlamaları, kullanılış biçimleri, kültür sosyolojisinin sınırları, kültürel incelemelerin tarihçesi, Bütüncü/holistic, felsefî antropoloji, külltür öğeleri ve hermeneutik kuramlar, postkolonyalizm, maduniyet ve kültür, kültür endüstrisi.
PSI313 DUYUM VE ALGILAMA PSİKOLOJİSİ 3 0 3 4
Duyum ve algı alanında temel kavramlar, algı ve duyu çeşitleri, duyum ve duyu organları, nesne, renk ve hareket algısı ve konuşma algısı, duyusal anomaliler, algısal kusur ve yanılmalar
SOS309 KLASİK MANTIK I 2 0 2 3
Mantığın tarihsel gelişimi, mantık kavramının tanımı, terim, kavramlar arası ilişkiler ve çeşitleri, kavramlar mantığı, önermeler mantığı, çıkarımlar mantığı, mantığın ilkeleri, mantıksal düşünme, önerme, tanımı, yapısı, çeşitleri, önermeler arası ilişkiler
Toplam 21 0 21 30
6. YARIYIL
Kodu Ders Adı T U K AKTS
HIR318 MESLEKİ İNGİLİZCE 3 0 3 5
Mesleki temel ingilizce kavramları, kullanılış şekilleri, okuma, yazma ve dinleme, amaca uygun mesleki yazışmalar
SOS318 İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ 3 0 3 4
İletişim kavram ve tanımları, sosyoloji ile ilişkisi, tarihte ve günümüzde iletişim sistemleri, iletişimin işlevleri, modelleri, kitle iletişimi, kitle iletişim teorileri: otoriter, liberal, sosyalist ve toplumsal sorumluluk kuramları, bilginin yığınsallaşması ve kaosu.
SOS302 KÖY SOSYOLOJİSİ 3 0 3 5
Konunun önemi, sosyoloji ile ilişkisi, konuya dair literatürün tanıtılması, köy sosyolojisinin ortaya çıkışı, köy tanımlamaları ve sınıflamaları, Batı’da ve Türkiye’de köy tartışmaları, günümüz köy sosyolojisi çalışma ve tartışmaları.
SOS304 TOPLUM FARKLILAŞMASI VE DİN 3 0 3 5
Din kurumuna sosyolojinin bakışı, dinin tarihsel temelleri, evrensel dinler ve mezhepler, din ile toplum farklılaşmasının paralelliği, klasik ve modern sosyoloji teorilerinin konuyu ele alışı, din ve sosyal değişme.
SOS312 KLASİK MANTIK II 2 0 2 3
Kıyas, çeşitleri, terimleri, öncülleri, kipi, şekli, kıyasların geçerliliği, geçerlilik testleri, hatalı akıl yürütmeler.
SOS310 BİLİMSEL DÜŞÜNCENİN TARİHİ 2 0 2 3
Blim, alanı, yapısı, işlevi, yöntemi, bilimsel süreç, bilime farklı yaklaşımlar, tarihi, eskiçağda bilim, Yunan dünyasında bilim, Roma’da bilim, ortaçağ Hristiyan dünyasında ve İslam dünyasında bilim, yeniçağda bilim, yakınçağda bilim, bilimin değeri
SOS316 ÇAĞDAŞ FELSEFE TEORİLERİ 3 0 3 5
Çağdaş felsefe nedir? Ortaya çıkış koşulları, Hegel okulunun dağılması, pozitivist akım, materyalist akım, yaşama felsefesi, fenomenoloji, yeni ontoloji, analitik felsefe, çeşitli bilim felsefeleri
Toplam 19 0 19 30
7. YARIYIL
Kodu Ders Adı T U K AKTS
SOS401 İHTİSAS SEMİNERİ I 2 0 2 3
Sosyal bilimlerin kuruluşu ve soyal bilimlerde yapılagelen tartışmalar, ilerleme, gelişme ve evrim kuramları, moderniteyi oluşturan süreçler, moderniteyi metinlerle tartışma, sosyolojide yeni eğilimler
SOS405 HUKUK VE SUÇ SOSYOLOJİSİ 3 0 3 5
Hukuk ve sosyoloji disiplinleri arasındaki ilişki, Türkiye’de hukuk ve sosyolojiilişkisi, hukuk tanımlamaları, hukukta suç ve yaptırım, özel hukuk ile kamu hukuku ayrımı, hukuk ekollerinin ortaya çıkış nedenleri, doğal hukuk, tarihi hukuk ve Marksist hukuk ekolleri, pozitif hukuk içinde ayrımlar, toplum hayatında hukukun kendini hissettirme biçimleri; mahkemeler, hapishaneler, yaptırımlar ve ceza, toplumlar arası farklılaşmalar ve çeşitli hukuk sistemleri, Türk hukukundaki değişim ve sorunların günümüzde almış olduğu biçim.
SOS403 DEĞİŞİM SOSYOLOJİSİ 3 0 3 5
Sosyal değişme, tanımı, koşulları, faktörleri, klasik sosyolojide değişim çağdaş sosyolojide değişim, Türkiye’de sosyal bilimlerde toplumsal değişim, Nüfus Dinamikleri, Göç, Kentleşme, iktisadi değişimler, din, değerler ve değişim
SOS407 BİLGİ SOSYOLOJİSİ 3 0 3 5
Bilgi sosyolojisinin konusu, alanı ve tanımı, öncüler (aydınlanma düşünürleri), halefler (Saint-Simon, A. Comte, K. Marx, M. Weber, K. Mannheim), modern Batılı bilginin özellikleri, doğa bilimleri ile toplumbilimleri yöntemleri arasındaki ilişki, bilim devrimi ve modern bilimlerin doğuşu, modern bilim yönteminin gelişmesi ve Batı yayılmacılığıGünümüz bilim tartışmaları ve yöntem değişikliği, Batılı bilginin yaygınlaşması açısından modern okul sistemi ve kitle-iletişim araçlarının rolü, pozitivizm tartışmaları, hermeneutik ve bilginin yeni imkanları, bilgi toplumu ve bilgi çağı, bilgi sosyolojisi açısından sosyal medya, enformatik toplumda bilgilenme süreçleri, postmodern bilgi tartışmaları, günümüz yöntem tartışmalarını Türk sosyolojisi adına aşma gereği.
SOS411 SANAT SOSYOLOJİSİ 3 0 3 5
Sosyolojinin konusu olarak sanat, toplum kimliği ve sanat ilişkisi, Doğu ve Batı tarihinden sanat ve sosyoloji ilişkisi açısından örnekler: roman, müzik, resim örnekleri, günümüz sosyolojisi tartışmaları ve sanat ilişkisi.
SOS413 NÜFUS VE TOPLUM 3 0 3 5
Konunun önemi, tarihsel gelişimi, temel kavramları, konuya dair çalışmalara dair literatür, nüfus ve toplum teorileri, nüfus ve very, doğurganlık, ölüm, göç, kalkınma, nüfus dağılımı, şehirleşme.
SOS417 MODERN MANTIK I 2 0 2 2
Sembolik (modern) mantık, tarihçesi ve kullanım alanları, önermeler mantığı, çıkarım, semboller ve anlamları, önerme çeşitleri, basit ve bileşik önermeler, eklemler, temel doğruluk çizelgeleri, önermelerin eş değerliliği, geçerlilik ve tutarlılık
Toplam 19 0 19 30
8. YARIYIL
Kodu Ders Adı T U K AKTS
SOS406 İHTISAS SEMİNERİ II 2 0 2 3
Türk modernleşmesi, devlet ve modernleşme, Türk modernleşmesi ve sosyoloji, Batıcılaşma deneyimi, Türk sosyolojisi önündeki sorunlar
SOS402 BİTİRME PROJESİ 3 0 3 10
Öğrenciler tarafından bir projenin gerçekleştirilmesi, proje raporunun hazırlanarak yazılı ve sözlü olarak sunulması ve savunulması
SOS404 İŞ YERİNDE UYGULAMA 0 0 0 15
Öğrencilerin meslek hayatına atılmadan önce sosyolojinin çalışma alanlarını tanımak ve tecrübe kazanmak için araştırma şirketleri, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, sosyal hizmet kuruluşları, reklam şirketleri, insan kaynakları büroları, akademik çalışma alanları (üniversite ve enstitüler) gibi herhangi bir alanda, kendileri seçerek ya da üniversitenin yönlendirmesi ile uygulama yapması
SOS412 MODERN MANTIK II 2 0 2 2
Niceleme (yüklemler) mantığı, tarihçesi ve kullanım alanları, tanımlamalar, değişmezler ve sembolleri, değişkenler ve sembolleri, önerme çeşitleri, tümel ve tikel niceleme ve kuralları, eşdeğerlilik, geçerlilik ve tutarlılığın denetlenmesi, çok değerli mantık, üç değerli mantık, ,kiplik, özdeşilk ve varlık mantığı, bulanık mantık
Toplam 7 0 7 30