Ders İçerikleri

1. YARIYIL
Kodu Ders Adı T U K AKTS
ISL105 Finansal Muhasebe I 3 0 3 5
Bu dersin içeriği, muhasebenin tanımının yapılmasının ardından amaçları ve muhasebe ile ilgili genel açıklamaların yapılması, alacak senetleri ve alıcılar hesabı, ticari mallar hesabının incelenmesini kapsar.
ISL101 İşletme Yönetimi-I 3 0 3 5
Bu ders İşletmeyle ilgili temel bilgiler, işletme türleri, işletmelerin kuruluş süreçleri ve yönetim organizasyon fonksiyonunu içermektedir.
MAT 115 MATEMATİK-I 3 0 3 5
Bu dersin amacı, öğrencilere uygulayacağı istatistiksel teknikler için gerekli olan temel matematik konularını kavratmaktır. Bu amaçla, gerçek sayılar, üssel ve köklü ifadeler, denklemler, eşitsizlikler, fonksiyonlar ve grafikleri, doğru, parabol, doğrusal denklem sistemleri, üslü ve logaritmik fonksiyonlar, matrisler, determinantlar aktarılacaktır.
ISL109 Temel Hukuk 3 0 3 5
Temel hukuk dersinde genel olarak hukukun temel kavramları, temel alanları, kaynakları ve Türk hukuk sisteminin genel yapısı üzerinde durulacaktır
BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4
Bu derste bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirmek ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bilgisayara Giriş; Sayı ve Kodlama Sistemleri; Bilgisayar Donanımı; Bilgisayar Yazılımı; Windows İşletim Sistemi; Uygulama Yazılımları; Ofis Programları: Kelime İşlemci Programı (Microsoft Word), Elektronik Tablolama Programı (Microsoft Excel), Sunu Hazırlama Programı (Microsoft Powerpoint); İnternet; Web Sayfası Yapımı; Veri İletişimi ve Bilgi Ağları Kullanma
EKO101 İktisada Giriş 3 0 3 6
Giriş, Ekonominin 10 ilkesi, piyasa nasıl çalışır, arz ve talep,esneklik, şirketlerin tutumları, üretim maliyeti, rekabetçi pazarda olan firmalar, tekel ekonomi ve tekelci rekabet, iş gücü piyasası ekonomisi, pazar dengesi
Toplam 17 2 18 30
2. YARIYIL
Kodu Ders Adı T U K AKTS
ISL102 İşletme Yönetimi-II 3 0 3 5
Yönetim, insan kaynakları yönetimi, pazarlama, üretim, araştırma ve geliştirme, muhasebe, finans, halkla ilişkileri içerecek şekilde işletmenin ana ve ikincil fonksiyonlarını öğretmek.
ISL108 Finansal Muhasebe II 3 0 3 5
Bu dersin içeriği, duran varlıklar, kısa ve uzun vadeli borç hesapları ve özkaynaklar ile gelir - gider hesapları ve temel mali tabloların incelenmesini kapsar.
ISL104 İstatistik 3 0 3 5
Sosyal hizmet bilimleri ile ilgili olarak veri toplanması, bu verilerin belli amaçlarla özetlenmesi, analiz edilmesi ve yorumlanması konularını kapsayan ve böylece verilere dayanarak isabetli kararlar alınmasında izlenecek yöntemleri kapsar.
MAT 104 MATEMATİK-II 3 0 3 5
Bu dersin amacı, öğrencilere uygulayacağı istatistiksel teknikler için gerekli olan temel matematik konularını kavratmaktır. Bu amaçla, gerçek sayılar, üssel ve köklü ifadeler, denklemler, eşitsizlikler, fonksiyonlar ve grafikleri, doğru, parabol, doğrusal denklem sistemleri, üslü ve logaritmik fonksiyonlar, matrisler, determinantlar aktarılacaktır.
ISL106 Mikro İktisat 3 0 3 6
Bu dersin içeriği ekonomi kavramları, kıtlık ve seçim, tüketici talebi, firma arzı ve piyasa dengesi, esneklik, hane halkı davranışı, tüketici dengesi, üretim ve maliyetler, üretici dengesi, mal piyasaları, girdi piyasaları, genel denge, gelir dağılımının incelenmesini kapsar.
TUR 104 Türk Dili 4 0 4 4
Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme. Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları (konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakışaçısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri: (karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarifetme, telefonla konuşma, işisteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.
Toplam 19 0 19 30
3. YARIYIL
Kodu Ders Adı T U K AKTS
ATA 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 4
Devrim Kavramları, Türk Devrimini Hazırlayan Nedenler, Osmanlı Devleti, Kuruluşu, Yükselişi ve Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devleti'nin Parçalanması, Kurtuluş Savaşı'nın Hazırlık Dönemi, Düzenli Ordunun Kurulması, Savaş ve Barış (Lozan). Yeniden Düzenleme Dönemi (Türk Devrimi) Cumhuriyetle Girilen Dönem (Siyasal, Toplumsal, Askeri ve Ekonomik, Hukuksal, Kültürel, Tüm Değişiklikler). Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Dış Politikası (Yapılan Tüm Antlaşmalar ve Paktlar, Atatürk İlkeleri ve Atatürk'ün Dayandığı Bütünleyici İlkeler. Türk Devrimi'nin Ulusal ve Evrensel Değeri). Devrim Kavramları, Türk Devrimini Hazırlayan Nedenler, Osmanlı Devleti, Kuruluşu, Yükselişi ve Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devleti'nin Parçalanması, Kurtuluş Savaşı'nın Hazırlık Dönemi, Düzenli Ordunun Kurulması, Savaş ve Barış (Lozan). Yeniden Düzenleme Dönemi (Türk Devrimi) Cumhuriyetle Girilen Dönem (Siyasal, Toplumsal, Askeri ve Ekonomik, Hukuksal, Kültürel, Tüm Değişiklikler). Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Dış Politikası (Yapılan Tüm Antlaşmalar ve Paktlar, Atatürk İlkeleri ve Atatürk'ün Dayandığı Bütünleyici İlkeler. Türk Devrimi'nin Ulusal ve Evrensel Değeri).
ISL201 Borçlar Hukuku 3 0 3 6
Borçlar Hukuku dersinde, Borçlar Hukuku’nun genel kavramları, borcun doğumu, borç ilişkilerinin, borçların ifası ve ifanın yerine getirilmemesi, borcu sona erdiren sebepler ile tipik sözleşmeler ve atipik sözleşmeler üzerinde durulacaktır.
IYB203 İş Etiği 3 0 3 6
Mesleki sorumluluk ve etik dersi içerisinde etiğin tanımı, amacı, ilkeleri ve hukukla ilişkisi ele alınır, mesleki, kurumsal ve sosyal sorumluluk kavramları değerlendirilir, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların nedenleri, sonuçları ve çözüm yolları incelenir.
UTT201 Lojistik Yönetimine Giriş 3 0 3 5
Lojistiğin tarihsel süreçteki gelişimini inceler. Lojistik, planlama ve kontrol süreçlerini tanımlar ve anlamlandırır. Temel lojistik faaliyetleri olan taşıma, depolama, paketleme, müşteri hizmetleri ve envanter kontrolü konularını kavrar. Lojistikte 7 doğru prensibini kullanarak analiz yapar. Müşteri hizmet düzeyi, mesafe ve ölçek ekonomisi konuları arasında bağ kurar. Taşıma modlarını değerlendirerek alternatifler arasından seçim yapar. Yük karakteristikleri ve yükleme metotlarını dizayn eder.
EKO201 Makro İktisat 3 0 3 6
Bu ders; uluslararası iktisadi sistem ve yapılarla etkileşim halindeki bir ülkede gelir, büyüme, para ve bankacılık, enflasyon konularını kapsar.
YDL 203 Yabancı Dil I 3 0 3 3
Kelime bilgisini, kelimeleri konulara göre gruplayarak genişletme, akademik ve bilimsel makale ve rapor yazma becerisini geliştirme, dinleme becerisini geliştirmeye yönelik, intensive, extensive, exposure ve task - listening çalışmalarından yararlanma ve lecture dinlerken not alma gibi stratejilerin uygulanması, belli güncel konular üzerinde tartışma, sunuş yapma ve konuşma hazırlama, akademik ve mesleki metinlerin literal, inferential, critical ve appreciative anlamayı geliştirme.
Toplam 19 0 19 30
4. YARIYIL
Kodu Ders Adı T U K AKTS
YDL 206 Yabancı Dil II 3 0 3 3
Dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları, temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapıları doğru kullanmaları, A2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri, dilbilgisi derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri, A2 düzeyine uygun dinleme parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmek
ISL202 Uluslararası İktisat 3 0 3 6
Uluslararası ekonomiye makroekonomik yaklaşım: uluslararası ekonomi teorilerine ve politikalarına giriş. Klasik, neo-klasik ve çağdaş teoriler, karsılaştırmalı üstünlük ve serbest ticaretin yararları. Ticaret politikaları, gümrük tarifeleri, gelir dağılımı ve uluslararası faktör hareketleri. Bölgesel ticaret yapıları, sorunları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra Türkiye'ye etkileri
IYB202 Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık Ve Girişimcilik  3 0 3 5
Tümevarım ve tümdengelim metodlarına yönelik düşünme hakkındaki çağdaş teoriler ve yaklaşımlar, eleştirel değerlendirmenin yolları, yaratıcı düşünme süreci, yaratıcılık ve yenilikçilik arasındaki ilişkiler, yenilikçiliğin uygulaması ve yenilikçiliğin, girişimcilik için bir çekirdek yetenek olarak kullanılması, bu derste öğretilmektedir.
ISL206 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku  3 0 3 5
Bireysel iş hukuku alanında iş hukukunun konusu, doğuşu dünya da ve Türkiye de gelişimi, temel ilkeleri, iş hukukunun temel kavramlarının yanı sıra iş sözleşmesi tanımı, çeşitleri ve taraflara yüklediği borçları, sona ermesi, çalışma süreleri, ara dinlenmesi, ücretli tatiller, yıllık izin ücreti anlatılacaktır. Toplu iş hukuku alanında sendikalar, toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt kavramları ile toplu iş uyuşmazlıkları çözüm konularına yönelik yasal düzenlemeler anlatılacaktır. Sosyal güvenlik hukuku kapsamında sosyal güvenlik kavramı, tarihsel gelişimi, Türkiye’deki zorunlu sosyal güvenlik kurumları ve kapsamları, sigorta kollarının tanımı, kapsamı ve sigortalıya ve yakınlarına sağlanan yardımlardan bahsedilecektir.
ISL210 Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri  3 0 3 5
Öğrencilere kalite konusu ve kalite yönetim sistemleri ile ilgili bilgileri vererek, uygulamalı alanlarda kendilerine gerekli olan düşünce ve bakış açısını kazandırmaktır.
ISL212 { Ticaret Hukuku  3 0 3 6
Türk Ticaret Kanunu'nun genel hükümleri başlığında tacir, ticari işletme, ticari hükümler, ticari işletme rehni ve bağlı, bağımsız tacir yardımcıları ticari işletme dersi kapsamında ele alınacak konulardır. Bu ders kapsamında anlatılacak diğer konular ise, kıymetli evrak hukukunun temel ilkeleri ile birlikte kambiyo senetlerinin düzenlenmesi, devri ve ödenmemenin sonuçları ve ayrıca şirketler hukukunda, şirket kavramı, şirket türleri, ticaret şirketlerinin genel hükümleri anlatılmaktadır.
Toplam 18 0 18 30
5. YARIYIL
Kodu Ders Adı T U K AKTS
ISL307 Finansal Yönetim 3 0 3 5
Bu ders genel olarak firma ve etrafındaki gelişmeleri finansal yönetim açısından inceler. Yöneticilerin şirketlerin finansal açıdan işleyişini öğrenmelerine katkıda bulunur. Ayrıca temel finansal analizler, sermaye üzerindeki risk ve getiri kavramları ve analizleri bu dersin temel konuları arasında yer alır.
ISL309 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 5
Bu ders insan kaynakları yönetimi ile ilgili temel bilgileri ve insan kaynakları yönetiminin çeşitli fonksiyonlarını içermektedir.
ISL301 Pazarlama İlkeleri 3 0 3 5
Bu ders, pazarlamanın konusu, kapsamı ve gelişimi, pazarlamayı etkileyen çevresel faktörler, pazarlama kavramı, pazarlama anlayışları, tüketici davranışları, pazar türleri, pazarlama karması elemanlarını içerir.
ISL407 Yönetim ve Organizasyon 3 0 3 5
Yönetim süreci, yapısı, yöneticilik, çevresel faktörler ve işletmelerde yönetimin rolü ve yönetsel faaliyetleri etkileyen faktörler, yönetimin tarihsel gelişim süreci, yönetim fonksiyonları (planlama, örgütleme, yöneltme, eşgüdümleme, koordinasyon, denetim), organizasyon, organizasyon yapılarını belirleyen unsurlar ve yapılardaki gelişmeler
YDL301 Yabancı Dil III 3 0 3 3
Kelime bilgisini, kelimeleri konulara göre gruplayarak genişletme, akademik ve bilimsel makale ve rapor yazma becerisini geliştirme, dinleme becerisini geliştirmeye yönelik, intensive, extensive, exposure ve task - listening çalışmalarından yararlanma ve lecture dinlerken not alma gibi stratejilerin uygulanması, belli güncel konular üzerinde tartışma, sunuş yapma ve konuşma hazırlama, akademik ve mesleki metinlerin literal, inferential, critical ve appreciative anlamayı geliştirme.
YDL305 Mesleki İngilizce I 2 0 2 3
Orta ve üst-orta düzeyde öğrencilerin meslek yaşamlarında karşılaşabilecekleri çeşitli durumlarda kullanabilecekleri alternatif cümle yapıları, öğrenilen yapıları, aktif olarak kullanabilmeleri için diyaloglar çalışılırken dinleme aktivitelerine ve uygulama tekniğine önem verilmektedir.
UTT301 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 3 0 3 4
Dış Ticarete İlişkin Temel Bilgiler, Dış Ticarette Teslim Şekilleri, Dış Ticarette Kullanılan Belgeler, Dış Ticarette Ödeme Şekilleri, Kambiyo Ve Gümrük Mevzuatı, Döviz İşlemleri ve muhasebeleştirilmesi, İhracat fiyatının belirlenmesi, İhracat İşlemleri Ve Muhasebeleştirilmesi, İthalat İşlemleri Ve Muhasebeleştirilmesi, Dış Ticarette Kullanılan Bazı Finansman Teknikleri ve muhasebeleştirilmesi.
Toplam 20 0 20 30
6. YARIYIL
Kodu Ders Adı T U K AKTS
UTT306 Uluslararası Pazarlama 3 0 3 5
Dünya ticaretinin tarihi ve gelişmesi. Uluslararası pazarlamanın kültürel, ekonomik, politik ve hukuki çevresi. Pazar seçimi, ihracat işlemleri, ihracat için araştırma ve ihracatın örgütlenmesi. Yabancı pazarlarda dağıtım, promosyon ve fiyatlandırma
IYB304 Bilim Tarihi ve Felsefesi 3 0 3 3
Ontolojik açıdan bilginin zorunluluğu, bilginin amacı, bilginin tarihi, insani bilginin kaynakları, bilgi türleri, bilginin özellikleri ve bilgide doğruluk sorunu, batılı bilginin gelişim tarihi, bilimsel bilginin doğuşu ve gelişimi, bilimsel bilginin kriteri, konusu, alanı, amacı ve özellikleri, temel bilimsel paradigmalar, temel yaklaşımlar, bilimsel yöntem ve araştırma teknikleri ile bilimsel bilgiye yönelik temel eleştiriler.
UTT302 Uluslararası Finans 3 0 3 5
Çokuluslu finans, dünya ticareti ve uluslararası parasal sistem, döviz ve eurocurrency piyasaları, uluslararası parite koşulları, kur riskinin doğası, ülke riski, çokuluslu hazine yönetimi, parasal varlık ve yükümlülüklerin değerinde kur riskine bağlı değişiklikler, reel varlıkların değerinde kur riskine bağlı değişiklikler.
UTT304 Uluslararası Ticaret Hukuku 4 0 4 6
Uluslararası ticaretin hukuki düzenlenmesi; uluslararası ticareti organize eden kuruluşlar ,Dünya Ticaret Örgütü, Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması; uluslararası para sisteminin hukuki düzenlenmesi, IMF, Dünya Bankası; ödemeler dengesi, SDR-EURO; yabancı yatırımların uluslararası düzenlenmesi¸yabancı yatırımların korunması; devletler ile yatırımcılar arasında çıkan uyuşmazlıkların çözüm
YDL302 Yabancı Dil IV 3 0 3 3
Kelime bilgisini, kelimeleri konulara göre gruplayarak genişletme, akademik ve bilimsel makale ve rapor yazma becerisini geliştirme, dinleme becerisini geliştirmeye yönelik, intensive, extensive, exposure ve task - listening çalışmalarından yararlanma ve lecture dinlerken not alma gibi stratejilerin uygulanması, belli güncel konular üzerinde tartışma, sunuş yapma ve konuşma hazırlama, akademik ve mesleki metinlerin literal, inferential, critical ve appreciative anlamayı geliştirme.
YDL308 Mesleki İngilizce II 2 0 2 3
Öğrencilerin alanları ile ilgili iş hayatına atıldıklarında yabancı kişi ve kuruluşlarca olabilecek ilişkilerde gerekli yazılı ve sözlü iletişim beceri ve teknikleri kazandırmak.
IYB302 Araştırma Yöntemleri 3 0 3 5
Bilim ve bilimle ilgili kavramlar başta olmak üzere bilimsel nitelikli bir araştırmanın dizaynı, uygulaması ve sonuçların değerlendirilmesi ana içeriği oluşturmaktadır. Bu ana içerik dahilinde anakütlenin tanımlanması, örneklem seçimi ve örnekleme yöntemleri, veri toplama teknikleri ve bu verilerin sözel ve sayısal şekilde analiziyle yorumlanması ele alınmaktadır.
Toplam 21 0 21 30
7. YARIYIL
Kodu Ders Adı T U K AKTS
UTT401 Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi 3 0 3 5
İthalatla ve ihracat ile ilgili gümrük ve kambiyo işlemlerinin, ihraç sonrası yapılacak işlemlerin nasıl yapılacağı, dış ticaret ve kambiyo işlemlerinde kullanılan belgelerin nasıl düzenlendiği, ithalat ve ihracat işlemlerinin muhasebeleştirilmesinin, Gümrük ile ilgili mevzuat hükümlerinin neler olduğu ve gümrük vergilerinin hesaplanmasının, gümrük kıymetinin belirlenmesi ve kontrolünün nasıl olduğu, dış ticaretle ilgili ticari, resmi belgelerin, taşıma, finansman ve sigorta ödeme şekilleri ile ilgili belgelerin nasıl düzenleneceği, ihracat ve ithalat işlemlerinde başvurulan kurum ve kuruluşlar ile ilgili ilişkilerin nasıl olacağı ile ilgili gözlem ve raporlama.
UTT403 Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları 3 0 3 5
Gümrük ve kamu mevzuatının amacı ve kapsamı, gümrük mevzuatı çerçevesinde kişilerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin çeşitli hükümler temsil hakkı, gümrük mevzuatının uygulamasına ilişkin kararlar, bilgi ve bilgiye ilişkin yükümler, basitleştirilmiş usul ve diğer hükümler, basitleştirilmiş usulün kapsamı, serbest dolaşıma giriş beyanı, ihracat rejimi, gümrük antrepo rejimi, hariçte işleme rejimi, dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme veya geçici ithalat rejimleri, taşıtların kontrolü ve gümrük bölgesine getirilen eşya, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulana kadar uygulanacak hükümler.
LOJ403 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 3 0 3 5
Lojistik ve ulaştırma yönetiminin temelleri; Lojistik yönetiminin amaç ve kapsamı; farklı taşımacılık ve ulaştırma sistemlerinin önemi ve kapsamı; hukuk ve düzenlemeleri ve maliyet sistemi. Üretim süreci sonundan tüketiciye gelen bitirilmiş ürünün verimli hareketleriyle ilgili tüm yönetim aktiviteleri ve arz kaynağından üretim sürecinin başına kadar kullanılan materyal hareketleri. Nakliye ve taşımacılık, araç çizelgeleri, materyal toptancılığı, paketleme korunumu, stok kontrolü, tesis ve toptan satış alanı seçimi, tesis dizaynı, talep süreci, pazarlama tahmini ve müşteri servisi, Uluslararası ticaretin tanımı ve kapsamı. Uluslararası Ticaret ve Taşımacılık ilişkisi. Uluslararası ticarette yaşanan gelişmeler, Devlet destek ve teşvikleri
LOJ409 Tedarik Zinciri Yönetimi 3 0 3 6
Tedarik yönetiminin kapsamı ve amaçları, tedarik yapısı ve organizasyon, tedarik süreci değişkenleri: kalite, miktar, zaman, fiyat, tedarik kaynakları. Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanlarında strateji oluşturma, uygulama ve yönetme süreçlerini stratejik yönetim bakış açısıyla değerlendirme.
ISL403 İşletme Bilgi Sistemleri I 3 0 3 6
Bilişim Sistemlerinin (BS) tanımlanması, BS’ne çağdaş yaklaşımlar ve organizasyonlardaki rolü, işletmelerin üretim, pazarlama, finans gibi ana işlevlerinde bilişim sistemlerinin ayrı ayrı kullanım alanları, bunları birleştiren firma çaplı sistemlerin tanımlanması ve örnek uygulamalar, veri tabanı yönetim sistemleri, firma çaplı network sistemleri, bilişim sistemlerinin işletme değeri, bilişim sistemleri kullanımında ortaya çıkan problemler ve risk faktörlerinin kontrol edilmesi.
YDL401 Yabancı Dil V 3 0 3 3
Kelime bilgisini, kelimeleri konulara göre gruplayarak genişletme, akademik ve bilimsel makale ve rapor yazma becerisini geliştirme, dinleme becerisini geliştirmeye yönelik, intensive, extensive, exposure ve task - listening çalışmalarından yararlanma ve lecture dinlerken not alma gibi stratejilerin uygulanması, belli güncel konular üzerinde tartışma, sunuş yapma ve konuşma hazırlama, akademik ve mesleki metinlerin literal, inferential, critical ve appreciative anlamayı geliştirme.
Toplam 18 0 18 30
8. YARIYIL
Kodu Ders Adı T U K AKTS
IYB402 Bitirme Projesi 0 0 0 12
Lisans eğitimini tamamlamak üzere olan öğrencilerin ilgi duydukları eğitim alanları ile ilgili bir konuda nasıl bir bilimsel araştırma yapılacağını uygulamalı olarak göstermek.
ISL402 Stratejik Yönetim 3 0 3 6
Bu ders işletmelerin hızla değişen çevresel koşullar karşısında uyguladıkları stratejiler ve politikalar konusundaki bilgileri ve bir işletmenin hedefini belirlemesi ve tutarlılığını sağlayabilmesi için gerekli Stratejik Yönetim araçlarını içermektedir.
YDL402 Yabancı Dil VI 3 0 3 3
Kelime bilgisini, kelimeleri konulara göre gruplayarak genişletme, akademik ve bilimsel makale ve rapor yazma becerisini geliştirme, dinleme becerisini geliştirmeye yönelik, intensive, extensive, exposure ve task - listening çalışmalarından yararlanma ve lecture dinlerken not alma gibi stratejilerin uygulanması, belli güncel konular üzerinde tartışma, sunuş yapma ve konuşma hazırlama, akademik ve mesleki metinlerin literal, inferential, critical ve appreciative anlamayı geliştirme.
11SDGVIII36-I Seçmeli Ders Grubu 36-I 0 0 0 4
 
11SDGVIII36-II Seçmeli Ders Grubu 36-II 0 0 0 5
 
Toplam 6 0 6 30