Genel Sekreterlik

 

Gülfer YILDIZ
Genel Sekreter
gulferyildiz@esenyurt.edu.tr
Bağlı Birimler
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
- Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
- Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığı
- Mali İşler Daire Başkanlığı
- Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
- Zemin Mekaniği ve Etüt Lab. Müdürlüğü
 
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
• Genel Sekreterliğin ve ona bağlı birimlerin ilgili yasa, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, yönetmelik, yönerge ve usul ve esaslar dahilinde verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlama, idari birimlerin bütün faaliyetlerinin gözetim ve denetimini sağlamak,
• Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu toplantı gündemlerinin belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak, bu kurullarda alınan kararları hazırlamak, ilgili birimlere dağıtımını yapmak, kararların korunması ve saklanmasını sağlamak,
• Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak,
• Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak,
• Üniversitenin belirlenen amaç ve hedeflere ulaşabilmesi için idari görevleri yerine getirecek yeterli kadroyu kurmak,
• Üniversite idare teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasının sağlamak. Belirtilen kanun ve yönetmelikler hükümleri ile yönetim kurulu ve senato kararları doğrultusunda ve onların çizdiği politikalar çerçevesinde görevlerini yürütmek,
• Üyesi bulunduğu kurul ve komisyonlara başkanlık etmek ve/veya katkıda bulunmak,
• Üniversitede çalışan idari personelin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçlara göre eğitim programı sağlamak,
• Rektörlüğün kurum içi ve kurum dışı yazışmalarını yürütmek,
• Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
• Genel Sekreter Yardımcısıyla, Daire Başkanlarıyla ve fakülte sekreterleri ile periyodik toplantılar yapmak, görüş alışverişinde bulunmak.

Beyza ÖZYURT
Genel Sekreter Yardımcısı
beyzaozyurt@esenyurt.edu.tr