Sıkça Sorulan Sorular

Kayıt Yenileme ve Ders Kaydı hakkında bilgi verebilir misiniz?
Öğrenciler, her yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde, öğretim ücretlerini ödemeleri, kayıtlarını yenilemeleri ve danışman desteği ile ders kayıt işlemlerini yapmaları gerekir. Öğrenci, ilgili yarıyıl için internetten ders seçimini yaparak ve danışmanının onayını alarak kesin ders kaydını yaptırır. Ders kayıt işlemi bittikten sonra ders kayıt formunun ilgili yerlerini imzalayıp bir nüshasını alır.
Öğrenciler kayıtlı bulundukları programların ders programlarında belirlenen sıraya göre derslerine yazılmakla yükümlüdür. Öğrenciler, öncelikle alt yarıyıllardan başarısız oldukları ve daha önce almadıkları derslere kaydolmak zorundadır. Bu derslerin verilmesine alt yarıyıllardan başlanır, öğretim programından çıkartılan ve açılmayan derslerin yerine ise, belirlenen diğer dersler alınır.
 
Ders Ekleme, Bırakma ve Dersten çekilme hakkında bilgi verebilir misiniz?
Derslerin ekleme-bırakma işlemleri danışman onayıyla her yarıyılın başlangıcından itibaren iki hafta içerisinde yapılır. Öğrenciler bu süre içinde daha önce yazıldıkları derslerin bir kısmını bırakabilir veya yenilerini ekleyebilir. Ekleme işleminde haftalık ders programında çakışmayan derslerin seçilmesi gerekir.
Öğrenciler yedinci hafta sonuna kadar kayıtlı oldukları bir veya daha fazla dersten danışmanlarının olumlu görüşü ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile çekilebilir. Öğrenciler normal ders yükünün 1/3’ünden daha fazla dersten çekilme izni verilmez. Öğrenciye bir dönemde sadece bir ders olmak üzere öğrenimi boyunca önlisans programlarında iki, lisans programlarında ise altı dersten, dersi veren öğretim elemanının izni ve danışmanın onayı ile çekilme izni verilir.
 
Öğrencilerin bırakamayacakları ve çekilemeyecekleri dersler şunlardır:
a) İlk iki yarıyıla ait dersler,
b) Daha önceki yarıyıllarda hiç alınmayan dersler,
c) Tekrarlamak zorunda olduğu, daha önce FD, FF, F ve NA notu aldığı derslerden çekilemez. Bu kural dersin zorunlu ya da seçimlik ders olmasına bakılmaksızın uygulanır.
 
Kimler ders tekrarı yapar?
Bir dersten FF, FD, NA, I, E, W notları alan öğrenciler ile GNO’su lisans programları için üç ve dördüncü yarıyıl başlarında en az 1.80, beş ve altıncı yarıyıl başlarında en az 1.85, yedinci ve sekizinci yarıyıl başlarında en az 1.90, önlisans programları için üçüncü yarıyıl başında en az 1.80, dördüncü yarıyıl başında en az 1.90 olması gerekir. 
 
Kayıt Dondurma süreleri hakkında bilgi verebilir misiniz?
Öğrenciler öğretim ücretlerini ödemek koşulu, haklı ve geçerli sebepler ve ilgili yönetim kurulu kararı ile önlisans programlarında en az bir yarıyıl, en çok iki yarıyıl, lisans programlarında ise bir kerede iki yarıyılı geçmemek üzere en çok dört yarıyıl dondurulabilir. Kayıt dondurulan süreye ilişkin öğretim ücreti, bir sonraki eğitim-öğretim ücretinden mahsup edilir. Bu süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz.
 
Kayıt dondurma hakkında bilgi verebilir misiniz?
Askerlik, hastalık, doğal afetler veya önceden bilinmeyen diğer sebeplerle, belgelendirilmesi şartıyla kayıt dondurulabilir.
Kaydı dondurulan öğrenciler, eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamaz ve o dönemdeki ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremez. Kayıt dondurma isteklerinin yarıyıl başında ve ders kayıt süresi bitmeden yapılması gerekir. Bu süreler bittikten sonra, ancak sağlık sorunları, askerlik, afet ve benzeri olağanüstü durumlarda başvuruda bulunulabilir. Bu nedenle yapılacak başvurular için, sağlık kuruluşlarından sağlık raporu alınması ve bu rapor süresinin kayıt dondurulacak yarıyılın zorunlu devam süresini kapsaması ve askerlik, afet ve benzeri durumların belgelendirilmesi gerekir.
 
Daha önce bir başka üniversitede öğrenim görürken aldığım ve başarılı olduğum derslerimden, İstanbul Esenyurt Üniversitesi’ndeki programımda bulunan derslerden muaf talep edebilir miyim?
Yeni kayıt yaptıran öğrencilerden, daha önce Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olanlar, o yükseköğretim kurumunda alıp başarılı oldukları dersler için, ilgili fakülteye not belgesinin aslı ve ders içerikleriyle birlikte, en geç eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta içerisinde başvurabilir.
 
Derslere devam zorunluluğu var mıdır?
Üniversitemizde öğrencilerin, eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren ders, uygulama ve laboratuvarlara en az %70 oranında devam etmek zorundadır. Öğrencilerin devamsızlık durumu, ilgili öğretim elemanı tarafından ÖBS’ye işlenir. Öğrenciler devamsızlık durumunu ÖBS’den izleyebilirler. Devamsızlık oranı %30'a ulaşınca, otomatik olarak öğrenciye NA notu verilir ve öğrenci yarıyıl sonu final sınavlarına giremez.
 
Üst yarıyıldan ders almanın şartı nedir?
Genel not ortalamaları; 2,50 veya daha yukarıda olan öğrenciler, tüm dersleri almış ve başarmış olmaları ve azami öğrenci iş yükünü geçmemeleri koşulu ile bulundukları yılın bir üst yarıyılından danışmanlarının onayı ile ders alabilirler.
 
Bir dersin başarı notuna nasıl itiraz edebilirim?
Sınav sonuçlarına itiraz öğrenci tarafından ara sınav ve final sınav notlarının ilanını takip eden beş gün içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe yapılır.
 
Mazeret Sınavı nedir? Başvuru nasıl yapılır?
Mazereti nedeniyle ara sınavına giremeyen öğrenciler için yapılan sınavdır. Sınavlara mazeretleri nedeni ile giremeyen öğrenciler mazeretlerini belirten belgeyi bir dilekçe ekinde sınav tarihinden itibaren en geç beş gün içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe teslim ederler. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilere sınavların bitiminden itibaren on beş gün içerisinde mazeret sınavı yapılır. Final sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez.
 
Kayıt sildirmek isteyen öğrencinin ne yapması gerekir?
Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenciler, bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurması ve ilişik kesme belgesi işlemlerini tamamlaması gerekir.
 
Tek Ders Sınavı nedir? Başvuru nasıl yapılır?
Mezuniyet aşamasına gelmiş olan öğrencilerden, herhangi bir dersten devamsızlıktan dolayı kalmamış olmaları koşuluyla;
Diğer bütün derslerden başarılı olmuş ve sadece bir dersten FF veya FD notu olan öğrencilere; tek ders sınav hakkı verilir. Ancak bu dersten AA bile alsa Genel Not Ortalamasının en az 2.00 olması mümkün olmayacak öğrencilere tek ders sınav hakkı verilmez. Tek ders sınav hakkı, her final sınav dönemini izleyen bir ay içerisinde, ilgili yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır. Öğrencinin tek ders sınavına girebilmesi için, sınavına gireceği dersi belirtir bir dilekçe ile ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvurarak, tek ders sınav hakkını ilk kez kullanmak istediğini bildirmesi gerekir. Öğrencinin, tek ders sınavından başarılı sayılabilmesi için en az, DD notu karşılığı olan 100 üzerinden 50 puan alması gerekir. Tek ders sınavından başarısız olan öğrenciler başarısız oldukları bu ders için dilekçe ile başvurarak, her sınav döneminde tek ders sınav hakkını kullanabilir.
 
Çift Anadal Programının amacı nedir?
Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programdır.
 
Çift Anadal Programlarına ne zaman başvuru yapılabilir? Başvuru şartları nelerdir?
Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında başvurabilir. Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4.00 üzerinden 3.00 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler.
Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.
 
Yandal Programının amacı nedir?
Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programdır.
 
Yandal Programlarına ne zaman başvuru yapılabilir? Başvuru şartları nelerdir?
Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.
(3) Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.
(4) Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.50 olması gerekir.
 
Akademik Başarı Bursu kimlere verilir?
Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.
ÖSYM tarafından tam burslu lisans programlarına yerleştirilen öğrenciler hariç, bölümdeki birinci akademik yıl sonunda, disiplin cezası almamış olmak şartıyla ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.50 ve üzeri olan ve kendi bölümündeki öğrenciler arasında ilk 5’e (beş) giren öğrencilere, izleyen akademik yılın öğrenim ücreti üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda indirim yapılır.
 
Başarı Kriteri ve İndirim Oranı
3.95 ≤ AGNO ≤ 4.00 ise % 100
3.75 ≤ AGNO < 3.95 ise % 50
3.60 ≤ AGNO < 3.75 ise % 25
3.50 ≤ AGNO < 3.60 ise % 10
 
Onur ve Yüksek Onur Belgesi kimlere verilir?
En az normal ders yükü almış olan öğrencilerden, bir akademik yıl sonunda genel not ortalaması 3.50-4.00 arasında olan ve NA, I, FF, FD, E, W ile F notu olmayan öğrenciler yüksek onur öğrencisi, bir akademik yıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 arasında olan ve NA, I, FF, FD, E, W ile F notu olmayan öğrenciler onur öğrencisi sayılırlar ve bunlara onur veya yüksek onur belgesi verilir. Üniversite, fakülte, yüksekokul, bölüm/program birincilerinin belirlenmesinde, yatay veya dikey geçişle gelen öğrenciler dahil başarı ortalamasının eşit olması durumunda, tüm yarıyılları değerlendirmeye katılan öğrencilere öncelik verilir.
GNO’su 3.00-3.49 olan öğrenciler onur, 3.50 ve daha yüksek olanlar yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Bu durum diplomalarında belirtilir ve diploma ekine işlenir.
 
Öğrenci Bilgi Sistemine nereden giriliyor?
Öğrenci numarası ve kullanıcı şifresi ile Üniversitemiz web sitesinden Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yapabilir.
 
Askerlik Sevk tehir işlemleri nasıl yapılır?
Askerlik sevk tehir işlemleri 1111 Sayılı Askerlik Kanununa http://www.asal.msb.gov.tr göre yapılır. Askerlik tecil işlemi öğrencinin lisans diploma programına kayıt yaptırmasından itibaren EK-C2 belgesi düzenlenerek, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Askerlik Şubelerine gönderilir. Bu işlem öğrencinin öğrenimi süresince bir defaya mahsus olmak üzere yapılır. Lisans Programında okuyan öğrencilerin askerlik tecili 29 yaşına kadar yapılmaktadır. 30 ve üzeri yaşta olan öğrenciler için askerlik tecil işlemi yapılmaz. Mezuniyet, kendi isteği ile kayıt sildirme, başarısızlık nedeniyle ilişik kesilme nedenleri ile öğrenciliğin sona ermesi durumunda, en geç iki ay içinde EK-C2 Belgesi düzenlenerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Askerlik Şubelerine bildirilir. İkinci Üniversite okuyan öğrencilerin sevk tehir işlemi yapılmaz.
 
Lisans Öğrenimini Tamamlayamayanlar Ön Lisans Diploması nasıl alabilirler?
Bir lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olanlara önlisans diploması verilir. Önlisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir.Bir lisans programının en az dört yarıyılının bütün derslerinden veya o lisans programının en az %60’ından başarılı olup da lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayanlar, müracaat etmek şartıyla yüksekokulların benzer ve uygun programlarına intibak ettirilebilirler.
 
Mezuniyet Şartı Nedir?
Öğrencinin izlemekte olduğu Lisans ve önlisans diploma programından mezun olabilmesi için lisans programlarında sekiz, önlisans programlarında dört yarıyıllık ders planındaki tüm dersleri başarı ile tamamlaması ve ağırlıklı genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olması koşuluyla mezuniyet şartını yerine getirmiş olanlar diploma almaya hak kazanırlar.